Her skru­er de bil­ligst i bi­len

Bil­e­je­ren kan spa­re fl ere hund­re­de kro­ner i ti­men på at skrot­te det fi ne mær­ke­værk­sted til for­del for en provin­s­re­pa­ra­tør

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen huc@ bt. dk

FOR­BRUG Der er så stor for­skel på, hvor man­ge pen­ge bil­me­ka­ni­ke­ren skal ha­ve for en ti­mes ar­bej­de, at bil­e­je­ren selv på ret ba­na­le op­ga­ver kan spa­re man­ge tu­sind kro­ner på at spør­ge fl ere værk­ste­der, før bi­len skal til re­pa­ra­tion.

Det vi­ser en ana­ly­se fo­re­ta­get af værk­steds­por­ta­len Au­to­but­ler. dk i 2013- 2015 blandt 1.415 til­knyt­te­de værk­ste­der. Værk­ste­der­nes ti­me­løn kan svin­ge fra over 1.000 kr. på de dy­re­ste mær­ke­værk­ste­der til 360 kr. på de bil­lig­ste lo­ka­le værk­ste­der i min­dre by­er el­ler på lan­det.

Det er især Kø­ben­havn og Nord­s­jæl­land, der top­per li­sten over værk­ste­der med hund­e­dy­re ti­me­pri­ser. Den bil­lig­ste gen­nem­snit­li­ge ti­me­pris for en bil­me­ka­ni­ker fi nder man i Vest- og Midtjyl­land, hvor fak­tu­ra­en lan­der på 503 kro­ner i ti­men. I Kø­ben­havn ko­ster det der­i­mod 619 kro­ner for en ti­mes ar­bej­de. Sta­dig som gen­nem­snits­vær­di. Ad­skil­li­ge mær­ke­værk­ste­der er næ­sten dob­belt så dy­re.

» Det er ik­ke nød­ven­dig­vis, for­di værk­ste­der­ne i Kø­ben­havn og Nord­s­jæl­land er grå­di­ge. For­skel­len bun­der sna­re­re i, at de som ho­ved­re­gel har be­ty­de­ligt hø­je­re om­kost­nin­ger. Bå­de til lo­ka­ler og løn­nin­ger.

Det af­spej­ler sig på ti­me­pri­sen i en så­dan grad, at man på en al­min­de­lig gen­nem­snits­re­pa­ra­tion kan op­nå be­spa­rel­ser på man­ge tu­sin­de kro­ner ved at for­la­de den sto­re by til for­del for provins­værk­ste­det, for­kla­rer au­to­but­ler. dks ana­ly­se­chef Jan Sturm.

Me­re kom­pli­ce­re­de

I takt med at bi­ler­ne bli­ver me­re tek­nisk kom­pli­ce­re­de, er især ge­ne­rel fejl­søg­ning et om­rå­de, der kan gi­ve værk­ste­det hovedbrud. Og fø­re til sto­re lønud­gift er.

» Vi har ek­semp­ler på op­ga­ver, hvor me­ka­ni­ker­ne ma­nu­elt har måt­te bru­ge fl ere da­ge på at må­le led­ning for led­ning i bi­len for at fi nde kil­den til en fejl. Ud over ge­ne­rel fejl­søg­ning er det især op­ga­ver som mo­torskift , kob­lin­ger og gear­kas­seskift , der gi­ver et højt ti­me­for­brug, « si­ger Sturm.

De sto­re for­skel­le i ti­me­pri­ser­ne vi­ser med al ty­de­lig­hed, at man som bil­e­jer bør se sig for og un­der­sø­ge pri­ser­ne fl ere ste­der, før man væl­ger et værk­sted. For selv in­den for gan­ske kor­te af­stan­de kan der væ­re sto­re for­skel­le i ti­me­pri­sen.

I ske­ma­et kan du se gen­nem­snits­pri­ser­ne på 1.415 værk­ste­der i re­gio­ner­ne med til­hø­ren­de po­st­num­re.

Vi har des­u­den an­ført de tre værk­ste­der, der er bil­ligst i hver re­gion. Gen­nem­snits­pri­sen for en me­ka­ni­ker­ti­me i Dan­mark ( værk­ste­der til­knyt­tet Au­to­but­ler. dk) er 545 kr.

Bil­lig­ste værk­ste­der i he­le lan­det

Når me­ka­ni­ke­ren svin­ger skru­e­nøg­len, kan pri­sen svin­ge fra over 1.000 kr. til un­der 400 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.