Så go­de er de sm

I » Brugt­bils­rap­port 2015 « skil­ler DEKRA få­re­ne fra buk­ke­ne med

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen huc@ bt. dk

BRUG­TE BI­LER

Den helt over­ve­jen­de del af det dan­ske bilsalg lig­ger på mi­kro­bi­ler, mi­ni­bi­ler og så­kald­te kom­pakt­bi­ler. Sidst­nævn­te kal­des og­så lil­le mel­lem­klas­se.

Det af­spej­ler sig na­tur­lig­vis og­så i ud­bud­det af brug­te bi­ler, der er mas­sivt i dis­se stør­rel­ser, og er du på jagt ef­ter en af dis­se tal­ri­ge » dan­sker­bi­ler « , er det en god idé at la­ve lidt research på bi­ler­nes kva­li­tet fra mær­ke til mær­ke og fra mo­del til mo­del.

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge kva­li­tets­a­na­ly­ser af brug­te bi­ler. De fle­ste byg­ger på syn­s­ta­ti­stik­ker, hvor bi­ler­nes fejl­pro­cen­ter er op­gjort. F. eks. hos den dan­ske syns­virk­som­hed Ap­plus.

50 lan­de

Men den slags ana­ly­ser har to svag­he­der. Dels med­reg­nes kun fejl med be­tyd­ning for sik­ker­he­den. Dels » ve­jes « fejl­e­ne ik­ke ef­ter de­res » al­vor­lig­hed « . Det gør de der­i­mod i ver­dens for­ment­lig mest om­fat­ten­de ana­ly­se over brug­te bi­lers kva­li­tet fra den ver­den­s­oms­pæn­den­de in­du­stri­o­r­ga­ni­sa­tion DEKRA med hjem­sted i Tys­kland og fi­li­a­ler i 50 lan­de. DEKRAs 35.000 me­d­ar­bej­de­re gi­ver sig af med ana­ly­ser af de fle­ste in­du­stri­elt frem­stil­le­de for­brugs­go­der - her­un­der alt­så og­så bi­ler.

Hvert an­det år ven­ter ver­dens bi­fa­brik­ker spændt på DEKRAs » Used Car Report « , hvor al­le brug­te bi­ler, der er te­stet og gen­nem­gå­et af or­ga­ni­sa­tio­nen i fle­re end 1.000 ek­sem­pla­rer, får sin egen pro­fil. Dels med et så­kaldt » DEKRA Fault In­deks « ( DFI), der gæl­der al­le ki­lo­me­ter­tal. Dels med sam­men­ve­je­de ka­rak­ter der stræk­ker sig fra - 2 til + 2 med bi­ler­ne op­delt ef­ter an­tal kør­te ki­lo­me­ter fra nul til 50.000 km, fra 50.000 til 100.000 km og fra 100.000 til 150.000 km.

Det helt unik­ke ved rap­por­ten over de brug­te bi­ler er, at DEKRA un­der gen­nem­gan­gen af hver en­kelt bil har fra­sor­te­ret fejl, der over­ve­jen­de sand­syn­ligt kan til­skri­ves mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se, fejl­re­pa­ra­tio­ner el­ler lig­nen­de. Des­u­den er bi­ler­nes fejl vur­de­ret, så de al­vor­lig­ste træk­ker mest ned i ka­rak­ter­giv­nin­gen, hvor + 2 er topka­rak­te­ren.

På DEKRAs hjem­mesi­de www. ge­brau­ch­twa­gen­report. com kan man se en ana­ly­se af hver en­kelt bil­mo­del. Dens svag­he­der er op­gjort i fem ka­te­go­ri­er: Un­der­vogn/ sty­re­tøj, mo­tor/ foru­re­ning, kar­ros­se­ri/ ka­bi­ne og lys/ elek­tro­nik. Fejl­pro­cen­ten for dis­se un­der­grup­per er an­gi­vet og bi­lens sam­le­de fejl­pro­cent er og­så an­gi­vet. Des­u­den er bi­len for­sy­net med en sam­men­fat­ten­de vur­de­ring, der bl. a. om­hand­ler bi­lens sva­ge­ste punk­ter, som bil­kø­be­ren na­tur­lig­vis skal væ­re sær­ligt op­mærk­som på, før han/ hun sæt­ter sit navn på slut­sed­len.

For de små bi­ler er Au­di A1 den bed­ste med ka­rak­te­ren + 2 bå­de for bi­ler­ne un­der 50.000 km og for ek­sem­pla­rer med kør­sels­for­bug mel­lem 50.000 og 100.000 km. 96,0 pct. af al­le in­spi­ce­re­de Au­di A1 un­der 50.000 km har væ­ret uden be­ty­den­de fejl. Gen­nem­snit­tet i klas­sen er 88,1 pct. Med mel­lem 50.000 og 100.000 km på tæl­leren er 88,1 pct. af al­le in­spi­ce­re­de Au­di A1 uden be­ty­den­de fejl. Gen­nem­snit­tet i klas­sen er her 72,4 pct. Ik­ke mindst sty­re­tøj og un­der­vogn im­po­ne­rer i den lil­le Au­di. Ik­ke én ene­ste in­spi­ce­ret bil med min­dre end 50.000 kør­te km har haft fejl el­ler mang­ler her.

Ba­ga­tel­ler fra­reg­net

DEKRAs rap­port med­reg­ner bå­de mi­kro- og mi­ni­bi­ler til små­bils­grup­pen. I klas­sen over - den så­kald­te kom­pakt­klas­se - er Toy­o­ta Pri­us bed­ste bil­mo­del med 97,1 pct fejl­frie ek­sem­pla­rer un­der 50.000 km. I den­ne bil­stør­rel­se er gen­nem­snit­tet 91,5 pct. pct. fejl­frie bi­ler. I al­le de nævn­te til­fæl­de skal fejl for­stås som » re­le­van­te fejl « . Det be­ty­der, at re­ne ba­ga­tel­ler ik­ke er reg­net med. Med­reg­nes al­le Pri­u­ser uan­set an­tal kør­te ki­lo­me­ter er 94,6 pct. af den uden fejl.

BT har gen­nem­gå­et al­le bi­ler fra de tre stor­sæl­gen­de » dan­sker- klas- ser. « Dvs. mi­kro­bi­ler, mi­ni­bi­ler og og kom­pakt­bi­ler. Vi har kig­get på de­res ka­rak­te­rer med 0 - 50.000 km på uret og med mel­lem 50.000 til 100.000 ki­lo­me­ter. Bi­ler me­re end 150.000 km har vi ik­ke reg­net med, for­di der i den­ne grup­pe of­te er ta­le om to el­ler fle­re mo­del­ler med sam­me mo­del­navn. Det kan i få til­fæl­de og­så væ­re til­fæl­det blandt bi­ler med la­ve­re ki­lo­me­ter­tal. Her har vi ude­luk­ken­de set på ka­rak­ter­giv­nin­gen til den ny­e­ste mo­del. Hvis ny­e­ste bil­mo­del ik­ke fin­des med det hø­je­re ki­lo­me­ter­tal, har vi ik­ke ta­get den æl­dre mo­del i ste­det. Blot no­te­ret » IA « for » ik­ke an­gi­vet « .

Re­sul­ta­ter­ne ses i ske­ma­er­ne her­un­der. Dår­lig­ste sam­le­de ka­rak­ter er - 2. Fulgt af - 1, 0, + 1 og + 2. Før­om­tal­te Au­di A1 får + 2 bå­de for bi­ler­ne med de la­ve og de hø­je­re ki­lo­me­ter­tal. I den an­den en­de fin­der vi blandt mi­ni­bi­ler­ne Ci­troën C2 og Ci­troën C3, der scorer bund­ka­rak­te­ren - 2 uan­set ki­lo­me­ter­tal.

Frem­ti­den

Blandt kom­pakt­bi­ler­ne kla­rer Toy­o­ta Pri­us sig som nævnt bedst ef­ter an­tal fejl­fri bi­ler, men ka­rak­te­ren + 2 op­når og­så Ford Fo­cus bå­de for de la­ve og de hø­je ki­lo­me­ter­tal. Det sam­me gæl­der blandt små­bi­ler­ne for Ma­z­da 2.

Of­te ses for­skel på nye og ud­gå­e­de mo­del­lers kva­li­tet. Selv med sam­me­lig­ne­li­ge ki­lo­me­ter­tal. En Sko­da Fa­bia af ny­e­ste med­reg­ne­de mo­del får så­le­des ka­rak­te­ren 0 i klas­sen un­der 50.000 km. Den ud­gå­e­de mo­del må nø­jes med - 1 med sam­me ki­lo­me­ter­tal. End­no stør­re er for­skel­len for Nis­san Mi­cra, hvor ny­e­ste med­reg­ne­de mo­del kla­rer ka­rak­tern + 2 i ka­te­go­ri­en un­der 50.000 km, mens den en ge­ne­ra­tion æl­dre Mi­cra med sam­me ki­lo­me­ter­tal er helt ne­de på 0.

Har du kig på en brugt bil, an­be­fa­ler vi, at du goog­ler » Used Car Report 2015 « fra Dekra, hvor du fin­der op­lys­nin­ger om bi­len med det re­le­van­te ki­lo­me­ter­tal, Ved hø­je­re ki­lo­me­ter­tal kan du få et fin­ger­peg, om bi­len har ten­dens til at ud­vik­le man­ge fle­re fejl med al­de­ren.

Den se­ne­ste Nis­san Mi­cra får topka­rak­te­ren + 2 ved ki­lo­me­ter­tal un­der 50.000. Den er ik­ke re­præ­sen­te­ret ved hø­je­re ki­lo­me­ter­tal. Det er der­i­mod for­gæn­ge­ren, der kla­rer sig dår­li­ge­re med ka­rak­te­ren 0 i de la­ve ki­lo­me­ter­tal og - 1 mel­lem 50.000 og 150.000 km.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.