Cho­ko­la­de- bi­len

Un­der­ti­den går design, far­ver og fæl­ger op i en hø­je­re en­hed

BT - - BILER - Bå­de en nu­tids­sva­ren­de og klas­sisk ind­ret­tet Be­et­le- ka­bi­ne. Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

Be­et­le Life Ca­bri­o­let 1,2 TSI

CA­BRI­O­LET

Der kø­rer tu­sind­vis af bi­ler rundt med smar­te fæl­ge, der over­ho­ve­det ik­ke pas­ser til de bi­ler, de sid­der på. Mest for­di re­sten af bi­lens ud­strå­ling ik­ke rig­tigt støt­ter fæl­ge­nes design.

Skal fæl­ge fun­ge­re, skal det om­vend­te og­så væ­re til­fæl­det. Fæl­ge­ne skal støt­te bi­lens design. Men en­gang imel­lem kan man bli­ve over­ra­sket over, i hvor høj grad li­ge net­op dét kan lyk­kes. Tag f. eks. en Jagu­ar E- Ty­pe med trå­d­fæl­ge el­ler den­ne cho­ko­la­de­bru­ne VW Be­et­le Life Ca­bri­o­let.

Den er næ­sten li­ge i øjet på al­le fel­ter. Ok, ik­ke al­le bry­der sig om bi­ler, der fi nder de­res design i tid­li­ge­re suc­ces­ri­ge mo­del­ler, men med den nye ud­ga­ve af Be­et­le er me­get lyk­ke­des, som gjor­de ondt i øj­ne­ne på dens for­gæn­ger. Så hvor­for ik­ke ta­ge det ud­gangs­punkt og for­sø­ge at gø­re det he­le end­nu me­re læk­kert?

Sjæl­dent ser man to far­ver stå så godt til hin­an­den som den cho­ko­la­de­bru­ne bil­lak ( Toff ee Brown Me­tal­lic til 5.997 kr.) til den ly­se­re ka­le­che, og der­med er vi frem­me ved fæl­ge­ne. De er gan­ske vist og­så no­get, der lig­ner det op­rin­de­li­ge design på en Fol­ke­vogns­fælg for lang tid si­den, men for po­k­ker, hvor det py­n­ter med så­dan en gang krom og den bue, som fæl­gen be­skri­ver ud mod om­gi­vel­ser­ne.

Der fi ndes man­ge me­nin­ger om fæl­ge, og der sæl­ges tu­sind­vis af smar­te fæl­ge til for­skel­li­ge mo­del­ler.

Fi­du­sen hér er nær­mest, at iso­le­ret set er fæl­gen ik­ke nød­ven­dig­vis smart, den pas­ser ba­re rig­tigt godt på li­ge net­op den­ne bil og til den cho­ko­la­de­bru­ne la­ke­ring. Og vil­le sik­kert ik­ke væ­re no­get sær­ligt på an­dre mo­del­ler.

Be­et­le Life Ca­bri­o­let er to­pud­sty­ret, og man kan på det dan­ske mar­ked væl­ge mel­lem 1,2 li­ters ben­zin­tur­bo som testud­ga­ven el­ler en med 1,4 li­ters med 150 hk. VWs DSG- dob­belt­kob­lings­gear­kas­se fås kun til 1,4 TSI.

Funk­tions­mæs­sigt er Be­et­le me­get lig en Golf, som den da og­så de­ler plat­form og det me­ste ud­styr med. Life er i den­ne sam­men­hæng en ud­styrs­be­teg­nel­se, som blandt an­det om­fat­ter et in­stru­ment­pa­nel la­ke­ret i bi­lens far­ve, krom­li­ster om­kring ru­der­ne, hæks­poi­ler osv.

At fun­ge­re som en mo­der­ne Golf og sam­ti­dig ha­ve for­men eft er ur­fa­de­ren er ik­ke dår­ligt, for selv med de 105 he­ste­kræft er er Be­et­le- ca­bri­o­le­ten en vel­kø­ren­de sag, der al­drig sæt­ter et hjul for­kert.

Og så er der jo ik­ke mindst lidt go­de for­års­for­nem­mel­ser over det der ca­brio- tag.

For­års­for­nem­mel­ser­ne blom­strer i fuldt fl­or i VW Be­et­le Life Ca­bri­o­let. Den cho­ko­la­de­bru­ne la­ke­ring hol­der.

For­å­ret er her. Så til­ba­ge med ta­get og på med sol­bril­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.