Ford Fo­cus le­ve­rer me­re med min­dre

Mo­to­ren er ble­vet min­dre, ydel­sen er den sam­me og brænd­sto­fø­ko­no­mi­en bed­re. Læn­ge le­ve an­sigst­løft et

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

MI­NI­TEST HVAD ER NYT: Ford Fo­cus blev an­sigst­løft et i slut­nin­gen af 2014. Visu­elt fi k den en re­ne­re og me­re ele­gant front, men det var un­der ka­ros­sen, de stør­ste æn­drin­ger ske­te. Blandt an­det blev den kraft ig­ste ben­zin­mo­tor på 1,6 li­ter, der yde­de 182 hk, skrum­pet til kun at væ­re på 1,5 li­ter. For­kla­rin­gen hed­der Ki­na. Ford Fo­cus er en ver­dens­bil, som Ford sæl­ger på fl ere end 100 mar­ke­der, hvoraf Ki­na er et af de vig­tig­ste. Der­u­de af­reg­ner man af­gift ud fra mo­tor­stør­rel­se, og der er en græn­se ved 1,5 li­ter. Så for at få bi­len i en la­ve­re af­gift s- ka­te­go­ri måt­te in­ge­ni­ø­rer­ne skrum­pe hver cy­lin­der med ca. 25 cm3. Re­sul­ta­tet er en mar­gi­nalt min­dre mo­tor, der dog yder det sam­me og til­med kø­rer læn­ge­re på li­te­ren. HVAD VIR­KER: Mo­to­ren er fa­bel­ag­tig. Den er om­drej­nings­vil­lig med hur­ti­ge re­ak­tio­ner. Med en 0- 100 km/ t- tid på 8,6 se­kun­der er den in­gen GTI, men den le­ve­rer bå­de i mel­le­mac­ce­le­ra­tio­ner­ne og ved la­ve om­drej­nin­ger.. HVOR HAL­TER DEN: An­dre pro­du­cen­ter gør sig me­get i for­skel­li­ge kø­re­pro­gram­mer, så man kan væl­ge en­ten Sport, Kom­fort el­ler en form for øko­no­mi­indstil­ling. En af de op­le­vel­ser, der æn­drer sig, er spe­e­der­re­spon­sen. Med en lang­som spe­e­der­re­spons sik­rer man sig en bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi. Ford Fo­cus har ik­ke den mu­lig­hed, og det fø­les, som om Fords stan­dards­e­tup er, hvad, de an­dre kal­der Sport. Det stem­mer godt overens med Fords sport­s­li­ge DNA, men det ko­ster på for­bru­get. Hvis ik­ke man vir­ke­lig fo­ku­se­rer på næn­som spe­e­der­ple­je, kom­mer man ik­ke over 14 km/ l. ER DEN NO­GET FOR MIG: Den le­ve­rer me­get po­wer til pri­sen, og ud­styrsni­veau­et er fi nt. Den er bi­len til bi­li­sten, der sæt­ter pris på den sport­s­li­ge og dy­na­mi­ske kø­re­op­le­vel­se, men som ik­ke øn­sker en fuld­blods GT el­ler GTI, der som of­test og­så ko­ster 100.000- 150.000 kr. me­re. Sam­me mo­tor fi ndes i en 150 he­stes ud­ga­ve til 20.000 kr. min­dre. For­skel­len er ik­ke vold­som, hver­ken i pris el­ler per­for­man­ce. Så val­get hand­ler om de sid­ste 0,5 se­kun­der til 100 km/ t.

Ford Fo­cus er til bi­li­sten, der sæt­ter pris på sport og dy­na­mik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.