Ce­ci­lies el- glæ­de

Jeg el­sker bi­ler, min nye hy­brid fø­ler jeg ta­ger sig af mig

BT - - BILER - Tekst: Fo­to:

Hvad er vig­tigt?

For det før­ste skal min bil al­tid star­te, det er en nød­ven­dig­hed. Da bi­len er et ar­bejds­red­skab, er det og­så vig­tigt, at den kø­rer på el, da det er bil­ligt, og gi­ver mig rig­tig god samvit­tig­hed.

HVOR­FOR DEN NYE BMW i3?

Jeg sy­nes, at bi­len er sjov, og så ta­ger den sig godt af mig. Selv om den har bå­de ben­zin- og el­mo­tor, har jeg de før­ste tre må­ne­der kun brugt el­mo­to­ren.

Jeg er des­u­den glad for, at det er en sjov, og me­get spe­ci­el bil.

Folk stop­per op og spør­ger mig, hvad det er for en spæn­den­de bil, jeg har. Det ske­te al­drig tid­li­ge­re. Jeg har det godt med det fu­turi­sti­ske design, og så kan jeg godt li­de, at bi­len er la­vet af over 90 pct. gen­brugs­ma­te­ri­a­le, gen­brugs­stål, uld, plastic m. m.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Bi­len be­ty­der me­get, jeg el­sker bi­ler og jeg vil­le fak­tisk ik­ke kun­ne pas­se mit ar­bej­de uden en bil.

Min bil er nok mit vig­tig­ste ar­bejds­red­skab. Og så har jeg al­tid el­sket net­op BMW, så det pas­ser jo per­fekt med den lil­le, jeg har få­et nu. Der er en stor kø­reg­læ­de i den her bil, og det selv om jeg bru­ger lidt me­re tid på for­be­re­del­se før kørs­len. Det ta­ger jo lidt me­re tid at la­de op nu, end det gjor­de at tan­ke ben­zin på.

HAR DU FÅ­ET P- BØ­DER?

Ja, jeg fi k en en­kelt på 1.000 kr. Men jeg har el­lers talt mig ud af tre i ud­lan­det, som jeg ik­ke men­te var be­ret­ti­ge­de. Nu er jeg så til gen­gæld hel­dig at slip­pe for p- bø­der, da el­bi­li­ster par­ke­rer gra­tis.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Da jeg bo­e­de i Ca­ri­bi­en, i Pu­er­to Ri­co, kør­te jeg med høj fart ned ad en bak­ke i min VW Fox. Åh nej, råb­te jeg, det her går ba­re ik­ke for gear­stan­gen knæk­ke­de midt i det he­le. Det lyk­ke­des mig at slip­pe ud af det uden den sto­re ulyk­ke. En an­den gang kør­te jeg i Ca­ri­bi­en, og plud­se­lig eks­plo­de­re­de mit dæk i min Hyun­dai, hu­sker lug­ten af brændt gum­mi. Hel­ler ik­ke sjovt.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Nu er jeg vild med smar­te bi­ler. Der­for vil­le en drøm for mig væ­re en el­bi­len Tesla med sit lyn­hur­ti­ge, lyd­lø­se op­træk. En Ma­se­ra­ti vil­le og­så væ­re læk­ker, men jeg tror nu, de er for dy­re.

HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL?

Jeg kø­rer mel­lem 15.000 og 20.000 ki­lo­me­ter om året. Må­ske lidt me­re, nu hvor jeg kan kom­me bil­li­ge­re frem.

Ce­ci­lie kal­der sig en slags bil­nørd. Hun har en god for­nem­mel­se i sin BMW i3 med dens sjove de­tal­jer, lyn­hur­ti­ge ac­cel­le­ra­tion, og så har den lil­le BMW na­tur­lig­vis au­to­mat­gear, som gør kørs­len le­gen­de let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.