Char­me­ren­de lom­me- GTI

Ci­troën DS 3 er trods snart seks år på ba­gen sta­dig vel­kø­ren­de og sjov

BT - - BILER - Tekst og fo­to: Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Ci­troën DS 3 Sport THP 165

MI­NI­TEST

Hvad er nyt?

Top­mo­to­ren i DS 3 har få­et lidt fl ere kræft er - 165 hk i ste­det for 156 - men da øvel­sen for Ci­troën mest har væ­ret at gø­re den Eu­ro 6- klar, alt­så i stand til at kla­re 2015- kra­ve­ne til ud­led­ning af ska­de­li­ge stoff er, har det sam­ti­dig be­ty­det, at der er sat en lil­le prop i. For trods ni ek­stra he­ste­kræft er er den ble­vet 0,8 se­kun­der lang­som­me­re fra 0 til 100 km/ t.

Til gen­gæld kø­rer den 0,7 ki­lo­me­ter læn­ge­re på li­te­ren.

Hvad vir­ker?

DS 3- de­sig­net hol­der sta­dig. Den er - eft er min me­ning - ind­til vi­de­re DS- ræk­kens mest vel­lyk­ke­de. Glæ­den er og­så in­takt med kon­tan­te og præ­ci­se kø­re­e­gen­ska­ber og der­til en gan­ske fed lyd fra det dob­bel­te ud- stød­nings­rør. Som hver­dags­bil, hvis man alt­så ik­ke har brug for at hen­vi­se tre børn til bag­sæ­det, er den gan­ske du­e­lig og i hvert fald for­nø­je­lig.

Hvor kni­ber det?

DS 3’ eren har pro­ble­mer med at sen­de samt­li­ge 165 he­ste­kræft er ned i for­hju­le­ne. Man skal hol­de godt ved, når man træk­ker ud til over­ha­ling og tram­per spe­e­de­ren i bund. Bi­len er 3- dørs, og der­for er ad­gan­gen til bag­sæ­det ik­ke op­ti­mal. For­sæ­der­ne gli­der dog frem, og der er ac­cep­ta­bel plads til to derom­me.

Er den no­get for mig?

Un­der­hold­nings­vær­di­en er stor, og den er et re­elt al­ter­na­tiv til Mi­ni Coo­per. En 3- dørs Mi­ni med 136 he­ste­kræft er ( re­elt er Mi­ni­en li­ge så hur­tig) ko­ster kvart mil­li­on kro­ner, alt­så en sjat min­dre. Mi­ni Coo­per S med 192 hk ko­ster en an­se­e­lig sjat me­re ( 355.000 kr.)

Ci­troën DS 3 - en me­get vel­lyk­ket lil­le sag i DS- mo­del­ræk­ken. Den ser godt ud, er sjov og kø­reg­lad.

To­pud­ga­ven med 1,6 li­ters tur­bo­ben­zin­mo­tor er op­gra­de­ret for at kun­ne le­ve op til Eu­ro 6- kra­ve­ne. Det har gi­vet lidt fle­re he­ste­kræf­ter, men re­elt er den ble­vet en smu­le lang­som­me­re.

Sport­s­sæ­der­ne hol­der godt fast i fø­rer og for­sæ­de­pas­sa­ger. Alu på pe­da­ler er med til at sig­na­le­re » sport « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.