BAL­LA­DEN OM

Fik Da­ni­el Ag­ger kun ka­ran­tæ­ne for sit al­bu­e­stød på Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, for­di han er Da­ni­el Ag­ger? BT har spurgt fi re stem­mer fra fod­bol­dens ver­den

BT - - SUPERLIGA - DØMT PÅ EF­TER­KRAV Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk DET VIL­LE BT GER­NE HA­VE SPURGT OM

Et fris­park lidt uden for fel­tet. Søn­derjy­skes Erik Marxen dæk­kes tæt op ad FC Vestsjæl­lands Anders Ku­re, der har godt fat om li­vet på sin mod­stan­der. Marxen for­sø­ger at vri­ste sig fri, da bol­den slås ind i fel­tet og ram­mer Ku­re, da han dre­jer rundt om sig selv. Først i ryg­gen med al­bu­en. Så med hån­den om­kring an­sig­tet. Ku­re fal­der til jor­den. Dom­me­rens fl øjte for­bli­ver tavs.

Vil­le den­ne fi kti­ve ba­ta­l­je ha­ve ta­get li­ge så man­ge over­skrift er i ugens løb, som Da­ni­el Ag­gers in­fi ght med Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen i man­da­gens ’ New Firm’ mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn gjor­de? En ba­ta­l­je, der i går kul­mi­ne­re­de med, at Da­ni­el Ag­ger blev idømt to spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne, eft er at DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg tog episo­den op.

Spørgs­må­let blæ­ser sta­dig i vin­den. BT vil­le el­lers ger­ne ha­ve haft for­man­den for di­sci­pli­nær­ud­val­get un­der DBU, ad­vo­kat Jens Hjort­skov, til at for­hol­de sig til blandt an­det det­te, men trods gen­tag­ne for­søg vend­te han al­drig til­ba­ge på avi­sens hen­ven­del­se.

Ud­val­get hav­de ud­nyt­tet mu­lig­he­den for at kig­ge på sa­gen på eget in­ti­a­tiv, som reg­ler­ne fo­re­skri­ver, da dom­mer Mi­cha­el Tyk­gaard ik­ke hav­de set epi­so­de.

Da­ni­el Ag­ger ryste­de på ho­ve­d­et af af­gø­rel­sen og af­vi­ste, at al­bu­e­stø­det var en be­vidst hand­ling. Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, men­te, at sa­gen var me­di­e­skabt, mens land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen over for TV3 Sports hjem­mesi­de gav ud­tryk for, at ud­val­get mang­le­de ’ fi nger­spids­for­nem­mel­se’ og støt­te­de sin an­fø­rers ud­læg­ning af hæn­del­sen.

Men hav­de sa­gen vir­ke­lig væ­ret en an­den, hvis der ik­ke var ta­le om Da­ni­el Ag­ger? Kan det pas­se, at Da­ni­el Ag­ger kun fi k ka­ran­tæ­ne, for­di han net­op er Da­ni­el Ag­ger.

BT har spurgt fi re stem­mer fra fod­bol­dens ver­den.

BT VIL­LE GER­NE HA­VE FOR­HOLD DI­SCI­PLI­NÆR­UD­VAL­GETS FOR­MAND, JENS HJORT­SKOV, DIS­SE FEM PÅ­STAN­DE, SOM AF­SPEJ­LER DE KRI­TIK­PUNK­TER, SOM DA­NI­EL AG­GER, PER RUD OG MOR­TEN OL­SEN HAR FREM­FØRT: 1:

Di­sci­pli­nær­ud­val­get ta­ger kun sa­gen op, for­di der er ta­le om Da­ni­el Ag­ger, som er et stort og kendt navn.

Di­sci­pli­nær­ud­val­get er ble­vet på­vir­ket af den sto­re me­di­eom­ta­le og har følt sig pres­set til at ta­ge sa­gen op.

Det vil­le ik­ke ha­ve væ­ret ble­vet til en sag, hvis der var ta­le om en hæn­del­se i en min­dre kamp som ek­sem­pel­vis mel­lem Ho­bro og Ran­ders.

Epi­so­der som den mel­lem Ag­ger og Zanka sker 20 gan­ge i hver run­de. I kun­ne ik­ke la­ve an­det end at ta­ge sa­ger op.

Det er ik­ke ud­tryk for en in­ter­na­tio­nal linje. Episo­den er dag­lig kost i sto­re liga­er som blandt an­det Pre­mi­er Le­ague.

2:

3:

4:

5:

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.