Her er bød­ler­ne

BT - - SUPERLIGA - Mor­ten Ol­sen

DI­SCI­PLI­NÆR­UD­VAL­GETS MED­LEM­MER FOR­MAND: NÆST­FOR­MAND: ME­NI­GE MED­LEM­MER:

Jens Hjort­skov, ad­vo­kat

Poul Ga­de, ad­vo­kat Ste­ven Lustü, tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Stig Pe­der­sen, di­rek­tør i FC Fre­de­ri­cia Jesper Han­sen, sport­s­chef i OB Kim Høg Mad­sen, Dan­ske Banks er­hvervskun­de­di­rek­tør

Hen­rik Andersen, le­der af DBU Tur­ne­rin­ger

SE­KRE­TÆR: SÅ­DAN AR­BEJ­DER DE:

Di­sci­pli­nær­ud­val­get – el­ler Fod­bol­dens di­sci­pli­næ­re in­stans – har sid­ste ord i ud­må­ling af strafb are epi­so­der i dansk fod­bold. Ud­val­get be­hand­ler ka­ran­tæ­nesa­ger, sa­ger om til­sku­e­r­eu­ro­lig­he­der el­ler kla­ger fra klub­ber, der ap­pel­le­rer et rødt kort. Ud­val­get kan selv ta­ge sa­ger op på eget in­ti­a­tiv på bag­grund af tv- bil­le­der som i sa­gen med Da­ni­el Ag­ger og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, men det kræ­ver, at kam­pens dom­mer ik­ke har set episo­den. Der­for kan en al­le­re­de dømt ken­del­se al­drig æn­dres, selv hvis den skul­le væ­re fejl­ag­tig.

Fo­to: Nils Meilvang Tor­kil Ad­ser­sen, Thomas Sjørup og Frontzo­neSport

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.