EN AL­BUE Pe­ter Graulund

BT - - SUPERLIGA - DET ME­NER BRU­GER­NE PÅ BT. DK

LLØØRRDDAAGG 1 111. A. PARPILR 2IL0 125015

Fod­bol­d­eks­pert på TV3 Sport og tid­li­ge­re spil­ler, der selv har prø­vet at få ka­ran­tæ­ne af di­sci­pli­nær­ud­val­get » Uan­set om det hand­ler po­si­tiv om­ta­le om Ag­ger om ka­ran­tæ­ner el­ler an­det, og Brønd­by. Det po­si­ti­ve vil er der ba­re mest fo­kus man ger­ne ha­ve med. Det på Da­ni­el Ag­ger. Han er ne­ga­ti­ve er, at når der er den stør­ste pro­fi l, han er så­dan en kamp i straff elands­holds­kap­ta­jn, han har sparks­fel­tet, får den fo­kus, de stør­ste me­rit­ter. Der er for­di det er Da­ni­el Ag­ger. fo­kus på ham på bå­de godt Men det er non­sens at og ondt, men det må man si­ge, at det kun er, for­di det ac­cep­te­re. er Ag­ger, at han får en straf.

På den po­si­ti­ve si­de skaJeg tror og­så, at den en­kel­ber det en mas­se hy­pe og te epi­so­de vil­le ha­ve væ­ret

ta­get op, hvis det hav­de væ­ret en an­den spil­ler, for når man ser episo­den og kig­ger på fod­bold­loven, er der in­gen tvivl om, at den er til rødt.

Jeg kan godt se, at vo­res kæ­re land­stræ­ner har ud­talt sig og sy­nes, det er en fejl­dom, men ka­ran­tæ­nen er alt­så helt be­ret­ti­get iføl­ge reg­ler­ne. «

EF­TER DBU OF­FENT­LIG­GJOR­DE KA­RAN­TÆ­NEN TIL DA­NI­EL AG­GER I GÅR FOR­MID­DAG, LAG­DE REDAKTIONEN EN AF­STEM­NING PÅ BT. DK SPØRGS­MÅL: 1: 2: 3: 4:

Hvad sy­nes du om straff en på to spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne til Da­ni­el Ag­ger? Den er ik­ke hård nok – 14 pro­cent Den er alt for vold­som – 48 pro­cent Den er pas­sen­de – 33 pro­cent Ved ik­ke – fem pro­cent Ved re­dak­tio­nens slut­ning hav­de 15.759 bru­ge­re stemt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.