Ik­ke no­get godt sy­stem

BT - - SUPERLIGA -

RET BE­SET ER der in­gen an­dre end Da­ni­el Ag­ger, der ved, hvor­for han svin­ge­de sin al­bue i ryg­gen på Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen for eft er­føl­gen­de at sen­de sin arm op i hans an­sigt. Man kan sto­le på hans egen for­kla­ring om, at det blot var et for­søg på at ri­ve sig fri, og at hans arm ved et uheld ram­te for hårdt og for­kert, el­ler man kan gis­ne om for­skel­li­ge an­dre og min­dre fl at­te­ren­de år­sa­ger til, at han gjor­de det.

I og for sig er det li­ge­gyl­digt nu, for DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans – lad os ba­re kal­de det Di­sci­pli­nær­ud­val­get – er ned­sat til at vur­de­re net­op den slags og har fun­det, at Da­ni­el Ag­ger hand­le­de med for­sæt og med så stor voldsom­hed, at det går ind un­der pa­ra­graff en om at slå, spar­ke, spyt­te el­ler for­sø­get på det. SÅ LANGT SÅ godt. Di­sci­pli­nær­ud­val­get be­står af to juri­ster, tre re­præ­sen­tan­ter for klub­ber­ne og en tid­li­ge­re spil­ler, og de er al­le sam­men valgt af DBUs re­præ­sen­tant­skab til at gø­re net­op det, de gør. Det gør de sik­kert rig­tig godt.

Spørgs­må­let er blot, om det grund­lag, de ar­bej­der på, er det rig­ti­ge. Det sy­nes jeg ik­ke, det er.

Di­sci­pli­nær­ud­val­gets med­lem­mer kan selv væl­ge at ta­ge en­keltsa­ger op, el­ler an­dre kan hen­ven­de sig til det og be­de det ta­ge stil­ling til kon­kre­te sa­ger. Der er in­gen krav om, at Di­sci­pli­nær­ud­val­gets med­lem­mer skal se fod­bold hver we­e­ken­den, el­ler at de el­ler an­dre på de­res veg­ne skal over­vå­ge al­le kam­pe i en run­de, ( om end bå­de dom­mer­kvar­tet og dom­mer­ud­vik­lin­ger eft er hver kamp eva­lu­e­rer ind­sat­sen og det use­te).

Der er alt­så ik­ke ta­le om en be­stemt sy­ste­ma­tik, der sik­rer, at al­le spil­le­re bli­ver vur­de­ret li­ge oft e el­ler li­ge in­tenst, og det er lo­gisk, at spil­le­re i kam­pe med stor be­vå­gen­hed der­for har stør­re ri­si­ko for at bli­ve straff et end an­dre. Når net­tets ma­sker er uens­ar­te­de, er det som be­kendt de mind­ste fi sk, der slip­per oft est. Det er ik­ke no­get godt sy­stem. JEG TROR IK­KE, at Da­ni­el Ag­ger er ble­vet straff et ek­stra hårdt, for­di han er Da­ni­el Ag­ger, el­ler for­di Brønd­by er Brønd­by. Jeg tror, Di­sci­pli­nær­ud­val­get stræ­ber eft er at føl­ge reg­ler­ne og vur­de­rer de en­kel­te sa­ger så samvit­tig­heds­fuldt som mu­ligt. For nu at slå det fast. Og jeg kan ik­ke hu­ske, at det har truff et af­gø­rel­ser, jeg ik­ke har kun­net fi nde hjem­mel for. Men jeg tror, at Da­ni­el Ag­ger el­ler en hvil­ken som helst Brønd­by- spil­ler har stør­re ri­si­ko for at få sin sag ta­get op, end Erik Marxen el­ler en hvil­ken som helst an­den Søn­derjy­ske- spil­ler har. Ale­ne for­di der er fær­re der vil­le læg­ge mær­ke til Erik Marxens mu­li­ge uger­nin­ger end til Da­ni­el Ag­gers, og for­di an­de­len af po­ten­ti­el­le an­mel­de­re er min­dre.

Det må kun­ne gø­res bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.