Car­sten V. Jensen

BT - - SUPERLIGA - Tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i FC Kø­ben­havn

» For år til­ba­ge kun­ne jeg godt ha­ve en tvivl om, hvor­vidt den­ne ty pe sa­ger blev be­hand­let ret­fær­digt. Men nu, hvor der er fl ere tv- ka­me­ra­er på al­le kam­pe, er der no­gen­lun­de ens vil­kår i al­le kam­pe. Al­le si­tu­a­tio­ner kan der­for be­døm­mes af be­sku- eren. Og­så dem der ik­ke bli­ver set af dom­me­ren.

Som jeg ser det, er der ta­le om en for­sæt­lig hand­ling, og vur­de­rer di­sci­pli­nær­ud­val­get det, skal der jo og­så hand­les, uan­set om det er Da­ni­el Ag­ger el­ler hvil­ken som helst an­den spil­ler.

Jeg sy­nes ik­ke, der er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.