Jens Ber­tel Ras­mus­sen

BT - - SUPERLIGA - Tid­li­ge­re for­mand for DBUs Di­sci­pli­nær­ud­valg i syv år

» Når jeg vur­de­rer det ud fra di­sci­pli­nær­ud­valgs- sto­len, må jeg si­ge, at man ab­so­lut ik­ke ta­ger hen­syn til, om der er ta­le om me­re el­ler min­dre be­røm­te spil­le­re i så­dan­ne til­fæl­de.

Vi ved, der er me­get fo­kus på vo­res be­røm­te og dyg­ti­ge spil­le­re. Og­så un­der kam­pe­ne. Men at man ale­ne ta­ger en sag op, for­di det er en be­rømt spil­ler, tror jeg sim­pelt­hen ik­ke på.

Jeg kø­ber den ik­ke, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.