’ Søn­derjy­ske er da in­ter­es­sant’

Den tid­li­ge­re AC Hor­sens- træ­ner Jo­hn­ny Møl­by har stor respekt for Søn­derjy­ske, som han er ble­vet sat i for­bin­del­se med

BT - - SUPERLIGA - GEN­SI­DIG RESPEKT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Søn­derjy­ske skal eft er den­ne sæ­son ha­ve fun­det en er­stat­ning for ch­eft ræ­ner Lars Søn­der­gaard, som skal til AaB. Me­get ty der på, at Jo­hn­ny Møl­by bli­ver ny chef for de ly­se­blå spil­le­re fra Ha­der­s­lev.

BT har før nævnt Jo­hn­ny Møl­by som Søn­derjy­skes fa­vo­rit til job­bet, men først nu ta­ler den tid­li­ge­re AC Hor­sen­stræ­ner for før­ste gang selv om in­ter­es­sen fra klub­ben:

» Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig at kom­me i gang med at træ­ne igen til som­mer. Det tror jeg helt sik­kert, at jeg har go­de mu­lig­he­der for, og Søn­derjy­ske er da helt sik­kert en in­ter­es­sant stør­rel­se, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by , der har væ­ret le­dig på træ­ner­mar­ke­det, si­den han eft er fem år i som­me­ren 2014 for­lod AC Hor­sens, da hans kon­trakt ud­løb, .

» Man kan ik­ke ha­ve an­det end respekt for det styk­ke ar­bej­de, de har la­vet der­ne­de. De har lagt på år for år, og man har på nu­væ­ren­de tids­punkt et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold, og det vid­ner de­res re­sul­ta­ter og­så om, « til­fø­jer den 46- åri­ge tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler, der blandt an­det var med til at bli­ve eu­ro­pa­me­ster i 1992.

Hol­der sig op­da­te­ret

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har og­så Ni­co­lai Wa­el, tid­li­ge­re spil­ler og as­si­stent­træ­ner i net­op Søn­derjy­ske og nu­væ­ren­de ch­eft ræ­ner for Fre­de­ri­cia, væ­ret i kon­takt med Su­per­liga- klub­ben, men har ik­ke væ­ret i li­ge så tæt di­a­log om job­bet som Jo­hn­ny Møl­by.

Jo­hn­ny Møl­by blev se­ne­st set i Søn­derjy­skes sponsor­lo­un­ge i sid­ste we­e­kends ne­der­lag til FC Nord­s­jæl­land, men det læg­ger klub­ben ik­ke det sto­re i, og han for­kla­rer selv, at han som ar­bejds­løs træ­ner blot hol­der sig i gang, når han er på sta­dion.

» Jeg har jo få­et en mas­se

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Jo­hn­ny Møl­by, der er fæt­ter til Jan Møl­by, spil­le­de som ak­tiv i blandt an­det Vej­le, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, Me­che­len, AaB og AGF. Hans før­ste træ­nerjob var i barn­dom­s­klub­ben Kol­ding, og nu ryg­tes han til Søn­derjy­ske ef­ter som­mer­fe­ri­en. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.