’’

BT - - SUPERLIGA - Jo­hn­ny Møl­by

Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig at kom­me i gang med at træ­ne igen til som­mer. Det tror jeg helt sik­kert, at jeg har go­de mu­lig­he­der for, og Søn­derjy­ske er da helt sik­kert en in­ter­es­sant stør­rel­se

tid til mig selv og har gå­et og ma­let hu­set. I den tid har jeg set fa­mi­li­en no­get me­re, og så har jeg væ­ret ude og se en mas­se fod­bold. Det gør jeg for at hol­de mig op­da­te­ret, « si­ger Jo­hn­ny Møl­by, der i sin tid som AC Hor­sens- træ­ner op­nå­e­de op­ryk­ning, del­ta­gel­se i bå­de po­kal­fi na­len og Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen eft er en fj er­de­plads i Su­per­liga­en og en nedryk­ning i 2013 eft er en gy­ser­af­slut­ning med et 0- 1- ne­der­lag hjem­me til Brønd­by i den al­ler­sid­ste kamp.

Man­ge bej­le­re

Ch­eft ræ­ner­stil­lin­gen i Søn­derjy­ske er så in­ter­es­sant, at klub­ben har få­et hen­ven­del­ser fra fl ere træ­ne­re, der al­le­re­de er i job, men det vil sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen ik­ke ud­ta­le sig om. Han si­ger dog: » Vi er i fuld gang med at fi nde afl øse­ren for Lars Søn­der­gaard. Vi skal fi nde en, der står for de sam­me vær­di­er som os. Jeg vil ger­ne gø­re det hur­tigst mu­ligt, men det kan ta­ge en uge, to uger el­ler en må­ned, « si­ger sport­s­che­fen og fort­sæt­ter:

» Vi har gjort vo­res for­ar­bej­de, da kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne med Lars Søn­der­gaard trak ud, så vi står ik­ke på bar bund. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.