Hvil­som klar til ud­lan­det

Ho­bro- top­sco­re­ren blev sy­net af In­ter, Genk og IFK Göte­borg, da Su­per­liga­op­ryk­ker­ne be­sej­re­de Es­b­jerg

BT - - SUPERLIGA - UD­LÆNGSEL Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Hans kon­trakt med Ho­bro ud­lø­ber først i 2016. Men det vil næp­pe over­ra­ske no­gen, hvis Mads Hvil­som til som­mer byt­ter den gu­le Ho­bro- trø­je ud med en uden­land­sk.

» Jeg har be­stemt lyst til at prø­ve mig af i an­dre ram­mer. Men ik­ke for en­hver pris. Jeg har det jo fan­ta­stisk her, « sag­de Mads Hvil­som, eft er at Ho­bro hav­de be­sej­ret Es­b­jerg 3- 1 og til­fø­je­de:

» Skal jeg væk fra Ho­bro før tid, skal jeg fi nde en klub, der kan fi nde plads til en spil­ler med en stil som min. Er det­te mu­ligt? Det spørgs­mål har jeg bedt min agent ( Mi­cha­el Stens­gaard, red.) om at fi nde svar på. Hvad an­går mig selv, fo­ku­se­rer jeg ude­luk­ken­de på at top­præ­ste­re i Su­per­liga en . «

Mads Hvil­som score­de mod Es­b­jerg en en­kelt gang, da han fra ud­kan­ten af straf­fes­parks­fel­tet smart ka­no­ne­re­de bol­den i net­ma­sker­ne.

» Det var et af mi­ne bed­re mål. I øje­blik­ket er det som om, at alt går min vej, « sag­de Mads Hvil­som, som her­med blev no­te­ret for sæ­so­nens 13. fuld­træff er.

En god fyr

Hans præ­sta­tion blev fra si­de­li­ni­en iagt­ta­get af re­præ­sen­tan­ter fra ita­li­en­ske In­ter, bel­gi­ske Genk og sven­ske IFK Göte­borg.

» Jeg un­der Mads at kom­me af­sted til ud­lan­det. Han er en god fyr, og kan vi væ­re med til at sik­re hans frem­tid øko­no­misk, vil jeg bli­ve glad, « sag­de Ho­bros sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen.

Selv­om han til fl ere me­di­er har sagt, at Mads Hvil­som er til salg for én mio. eu­ro, er det ik­ke us­and­syn­ligt, at et salg vil ge­ne­re­re knapt så man­ge pen­ge til klub­ben.

» Selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve en pæn sum pen­ge i en even­tu­el han­del. Men klub­bens øko­no­mi hæn­ger fi nt sam­men, så vi er be­stemt til at hand­le med. Det vig­tig­ste er, at Mads kom­mer til et sted, hvor han bli­ver glad for at væ­re, « sag­de Jens Ham­mer Sø­ren­sen, der først nu tør ud­ta­le sig skråsik­kert om, at Ho­bro og­så spil­ler i Su­per­liga­en i næ­ste sæ­son.

Kig­ger fremad

» Med 34 po­int kan det næp­pe gå galt. Der­for be­gyn­der jeg nu at kig­ge fremad, så vi og­så eft er som­mer­fe­ri­en har et slag­kraft igt hold, « sag­de han.

I den nær­me­ste frem­tid skal han gen­for­hand­le kon­trak­ter med Mikkel Thy­ge­sen, Mads Ju­ste­sen og Martin Thomsen.

» Det er tre spil­le­re, som vi ger­ne vil be­hol­de, « sag­de Jens Ham­mer Sø­ren­sen.

Mads ( med ryg­gen til) mod­ta­ger hold­kam­me­ra­ter­nes hyl­dest ef­ter sin scor­ing.

0- 1 Da­ni­el Lars­son ( 12.), 1- 1 Qu­in­cy An­ti­pas ( 23.), 2- 1 Mads Hvil­som ( 25.), 3- 1 Qu­in­cy An­ti­pas ( 72.) Pe­ter Kjær­s­gaard- Andersen ( 4)

2.743 på DS Are­na i Ho­bro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.