’ Ba­re jeg ik­ke bli­ver ska­det’ ’’

Når Tvis Holste­bro i dag spil­ler EHF Cup- kvart­fi na­le kan hol­dets 41- åri­ge træ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, få et op­sigtsvæk­ken­de co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk Klavs Bruun Jør­gen­sen

For en må­ned si­den var det den island­ske hånd­bold­le­gen­de Ola­fur Ste­fans­son, der gjor­de et kortva­rigt co­me­ba­ck, da han kom på ba­nen i KIF Kol­ding Kø­ben­havns Cham­pions Le­agu­e­op­gør mod Za­greb.

I dag kan Klavs Bruun Jør­gen­sen gø­re ham kun­sten eft er. De over­fl ødi­ge ki­lo fra jul er smidt, og hånd­boldsko­e­ne er pak­ket, så den 41- åri­ge Team Tvis Holste­bro- træ­ner er klar til at gø­re co­me­ba­ck som spil­ler, når hol­det i dag mø­der slo­ven­ske Gorenje Ve­lenje på ude­ba­ne i EHF Cup- kvart­fi na­len.

Det er dog me­re af nød end af lyst, at træ­ne­ren skal på ba­nen for at ka­ste med har­piks­kug­len igen, eft er han indstil­le­de sin ak­ti­ve kar­ri­e­re for me­re end fem år si­den. Hånd­bold­hol­det er så hårdt præ­get af ska­der, at Klavs Bruun Jør­gen­sen har måt­tet pak­ke si­ne sko med på rej­sen til Slove­ni­en. Og de kom­mer med stor sand­syn­lig­hed i brug i lø­bet af kam­pen.

» Som det ser ud, kom­mer jeg til at bli­ve en del af kam­pen. Hvor me­get det bli­ver i mi­nut­ter, er svært at si­ge, for det kom­mer an på, hvad der er be­hov for. Men for­hå­bent­lig så lidt som mu­ligt, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler med et lil­le grin.

Har tabt 14 ki­lo

Hel­dig­vis for Klavs Bruun be­slut­te­de han sig tid­li­ge­re på året for at skil­le sig af med de man­ge over­fl ødi­ge ki­lo, som hav­de sat sig over ju­len. Kamp­væg­ten sag­de over 100 ki­lo, men med hård træ­ning er den nu ble­vet ban­ket ned på 86 ki­lo. Så fy­sisk me­ner den kom­men­de kvin­delands­hold­stræ­ner ik­ke, at han får pro­ble­mer.

» Hav­de jeg ve­jet de 100 ki­lo, hav­de jeg ik­ke væ­ret i stand til at spil­le. Det er for me­get for en gut på 180 cen­ti­me­ter. Væg­ten lig­ger på 86 ki­lo nu. I den sid­ste pe­ri­o­de i min ak­ti­ve kar­ri­e­re lå jeg på 90 ki­lo, mens jeg lå på 86- 87 ki­lo, da jeg ryk­ke­de op som se­ni­or. Så fy­sisk er jeg i okay form, « for­tæl­ler han.

Vær­re bli­ver det, når alt det hånd- bold­tek­ni­ske bli­ver te­stet in­de på ba­nen. Her fryg­ter Holste­bro- ch­eftræ­ne­ren at la­ve sto­re fejl. For al­le de små tek­ni­ske ting, som tid­li­ge­re ba­re blev ud­ført på au­to­mat­pi­lot, er der ik­ke læn­ge­re, når hans sid­ste sæ- son som ak­tiv var i 2009/ 2010.

» Jeg kan da godt lø­be frem og til­ba­ge. Men der er in­gen tvivl om, at jeg spil­le­mæs­sigt er langt fra ni­veau. Jeg skal ik­ke bi­dra­ge med an­det end at fl yt­te bol­den og gi­ve an­dre pau­se, når der er brug for det. «

Skal vi ik­ke se dig te­ste un­der­hån­den?

» Un­der­hån­den skal da nok prø­ves. Jeg har da sta­dig til­tro til de ting, jeg gør. Så un­der­hån­den bli­ver

LØR­DAG 11. APRIL 2015

Jeg kan da godt lø­be frem og til­ba­ge. Men der er in­gen tvivl om, at jeg spil­le­mæs­sigt er langt fra ni­veau. Jeg skal ik­ke bi­dra­ge med an­det end at fl yt­te bol­den og gi­ve an­dre pau­se, når der er brug for det

EHF CUP, KVART­FI­NA­LE, 1. KAMP

I dag, klok­ken 20.30

Klavs Bruun Jør­gen­sen skif­ter for en stund com­boy­buk­ser­ne ud med hånd­bolds­horts, når han i dag er skre­vet på Team Tvis Holste­bro- hold­kor­tet i EHF Cup- kvart­fi­na­len mod Gorenje Ve­lenje fra Slove­ni­en. År­sa­gen til det op­sigtsvæk­ken­de co­me­ba­ck er et hav af ska­der. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.