Der er bå­de dans på bor­de­ne og tu­de­tu­re i kro­ge­ne. For nu at skæ­re det ud i en slags for­års- fest­ligt pap

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMP­PRO­GRAM

VI ER SNART halvvejs i her­rer­nes slut­spil. Alt­så det, der vel egent­lig bur­de væ­re det yp­per­ste pro­dukt, den dan­ske tur­ne­ring kan by­de på. Men det har ik­ke væ­ret så­dan rig­tig im­po­ne­ren­de, hvad vi er ble­vet budt i de før­ste kam­pe.

Jeg sid­der til­ba­ge med fø­lel­sen af at ha­ve væ­ret klar til en af årets stør­ste fe­ster, og så en­der det i en ræk­ke pro­mi­nen­te afb ud og ge­val­di­ge hu­mør­sving­nin­ger hos dem, der mø­der op. Så der er bå­de dans på bor­de­ne og tu­de­tu­re i kro­ge­ne. For nu at skæ­re det ud i en slags for­års- fest­ligt pap.

Mis­for­stå mig ik­ke - der har væ­ret go­de præ­sta­tio­ner fra fl ere af hol­de­ne ind­til nu - men pro­ble­met er, at vi sta­dig har til go­de at op­le­ve to mand­ska­ber le­ve­re en rig­tig god præ­sta­tion sam­ti­dig. SPE­CI­ELT DEN SÅ­KALD­TE ’ dø­de­ns pul­je’ med KIF Kol­ding Kø­ben­havn, Skjern, Team Tvis Holste­bro og År­hus har skuff et fælt. År­hus har væ­ret prygelknabe. In­gen over­ra­skel­se dér. Men de tre øv­ri­ge hold har for­sømt at gi­ve os de brag, som man­ge hav­de sat næ­sen op eft er. Se­ne­st le­ve­re­de KIF en de­ci­de­ret pin­lig op­træ­den i ne­der­la­get til Tvis på 23- 32, hvor fl ere af KIFs bæ­ren­de spil­le­re ud­vi­ste en moral og at­ti­tu­de, der knap var en for­kælet ung­doms­spil­ler vær­dig.

Selv­sam­me KIF hav­de få da­ge for­in­den pul­ve­ri­se­ret et Skjer­n­mand­skab i frit fald. Og Skjern hav­de - sta­dig hø­je på po­kal­tri­um­fen - ban­ket Tvis i før­ste run­de uden pro­ble­mer. Det er lidt svært at spo­re sta­bi­li­tet, ik’? Det fak­tum, at den mind­ste sejr i de seks kam­pe, der er spil­let hidtil i Pul­je 1, er vun­det med fem over­sky­den­de mål, ta­ler

sit eget helt ty­de­li­ge sprog. I DEN AN­DEN pul­je er mi­ne for­hånds­for­nem­mel­se om­kring ni­veau­et desvær­re ble­vet be­kræft et. GOG og HC Midtjyl­land har ik­ke klas­sen til at spil­le med om se­mi­fi - na­ler­ne, og der­for er det og­så kun ma­te­ma­tisk te­o­ri, der gør, at vi ik­ke al­le­re­de eft er to run­der kan af­skri­ve dem. Aal­borg og Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg cru­i­ser mod se­mi­fi na­ler­ne, og det skal bli­ve spæn­den­de at se, hvem der er stær­ke­st, når de to mand­ska­ber i mor­gen by­der hin­an­den op til topbrag.

Men ind­tryk­ket eft er de før­ste to run­der i Pul­je 2 er klart, at de to hold hal­ter eft er bå­de KIF, Tvis og Skjern - trods de tre mand­ska­bers før­om­tal­te pro­ble­mer med at fi nde sta­bi­li­te­ten. Jeg kan i hvert fald ik­ke få øje på, at Aal­borg el­ler BSV har en guld­chan­ce i den for­fat­ning, som de præ­sen­te­rer sig selv i li­ge nu. BSVs spink­le chan­ce for­svandt med Kri­sti­an Kjel­lings ska­de, og Aal­borg lig­ner et hold, der har over­præ­ste­ret i grund­spil­let med en an­den­plads. NET­OP SKA­DER ER selv­føl­ge­lig og­så en del af for­kla­rin­gen på de sto­re ud­s­ving, vi har set. Se­ne­st blev Skjern hårdt ramt før kam­pen mod År­hus, og Kasper Søn­der­gaards dis­kuspro­laps og Da­ni­el Svens­sons fi ber­s­præng­ning kan en­de med at ko­ste de am­bi­tiø­se ve­stjy­der den plads i se­mi­fi na­len, som al­le reg­ne­de som en selv­føl­ge før sæ­son­start.

De mang­len­de hel­støb­te hånd­boldop­le­vel­ser fra øver­ste hyl­de kan og­så væ­re et ud­tryk for, at spil­ler­ne er ved at ram­me mu­ren eft er en lang sæ­son med et me­get pak­ket pro­gram, der sli­der bå­de men­talt og fy­sisk på spil­ler­ne. Hvis det 1 2 3 4 Aal­borg Hånd­bold Bjer­ringb.- Sil­ke­borg GOG HC Midtjyl­land

PUL­JE 1 14. april

Skjern Hånd­bold - KIF Kol­ding Kbh. kl. 18.30

År­hus Hånd­bold - Team Tvis Holste­bro kl. 19.30

KIF Kol­ding Kbh. - År­hus Hånd­bold kl. 19.00

Team Tvis Holste­bro - Skjern Hånd­bold kl. 20.45

KIF Kol­ding Kbh. - Team Tvis Holste­bro kl. 15.00

Skjern Hånd­bold - År­hus Hånd­bold kl. 15.00

15. april

22. april

23. april

25. april

25. april PUL­JE 2 I dag

GOG - HC Midtjyl­land kl. 17.10

Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg - Aal­borg Hånd­bold kl. 19.00

GOG - Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg kl. 17.10

HC Midtjyl­land - Aal­borg Hånd­bold kl. 17.10

Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg - HC Midtjyl­land kl. 19.00 Aal­borg Hånd­bold -

kl. 20.45 Aal­borg Hånd­bold - Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg kl. 19.00 HC Midtjyl­land -

kl. 19.00

I mor­gen

18. april

19. april

22. april

23. april

GOG

26. april

26. april

GOG

2 2 0 0

2 2 0 0

2 0 0 2

2 0 0 2 er til­fæl­det, hå­ber jeg, at de blot su­ger luft ind - for vi mang­ler sta­dig kul­mi­na­tio­nen i form af de af­gø­ren­de me­dal­je­kam­pe.

Hvor jeg i øv­rigt sta­dig har KIFs mand­skab som guld­fa­vo­rit. Men det kræ­ver, at det smi­der de nyk­ker det vi­ste mod Tvis, og at fl ere af de er­far­ne pro­fi ler - blandt an­dre Kasper Hvidt og Lars Jør­gen­sen - gen­fi nder det hø­je ni­veau, de har væ­ret ga­rant for i en lang år­ræk­ke.

BTs HÅND­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR 6 5 0 0

KIF Kol­ding Kø­ben­havn er trods svin­gen­de spil sta­dig guld­fa­vo­rit iføl­ge BTs hånd­bold­kom­men­ta­tor, Sø­ren Paa­ske, men det kræ­ver, at pro­fi­ler som Lars Jør­gen­sen ( tv.) gen­fin­der det hø­je ni­veau. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard 1 2 3 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.