Fer­nan­do og frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

Der har væ­ret man­ge spe­ku­la­tio­ner om­kring Fer­nan­do Alonsos frem­tid hos McLa­ren Men nu slår den 33- åri­ge spa­ni­er fast, at han bli­ver hos McLa­ren, ind­til kar­ri­e­ren er slut.

FER­NAN­DO ALONSO ER her i Ki­na ci­te­ret for, at McLa­renHon­da bli­ver hans sid­ste For­mel 1- team – at den 33- åri­ge spa­ni­er på et tids­punkt vil slut­te sin kar­ri­e­re hos det en­gelsk- ja­pan­ske team.

Det ly­der som en lang­sig­tet tro­skab­sed til McLa­ren- Hon­da – og dét kan op­fat­tes som dår­ligt nyt for Ke­vin Magnus­sen, for jo læn­ge­re Alonso bli­ver hos McLa­ren, jo svæ­re­re bli­ver det for dan­ske­ren at få en plads i det team, han al­ler­helst vil kø­re for.

Men ro på: Alonsos ud­mel­ding æn­drer ik­ke no­get ved Magnus­sens For­mel 1- frem­tid. JEG SI­GER IK­KE, Alonso ly­ver, når han an­ty­der, at han vil kø­re for McLa­ren- Hon­da re­sten af sin kar­ri­e­re. Jeg si­ger ba­re, at tin­ge­ne æn­drer sig hur­tigt i For­mel 1.

Prøv for ek­sem­pel at skrue ti­den 12 må­ne­der til­ba­ge. Den­gang var Ke­vin Magnus­sen – med en an­den­plads i sit de­but­løb i Au­stra­li­ens Grand Prix – det hot­te­ste navn i spor­ten. Hvem vil­le den­gang ha­ve gæt­tet på at han vil­le væ­re uden fast For­mel 1- ar­bej­de i 2015?

El­ler hvad med Alonso selv for 12 må­ne­der si­den? Den­gang snak­ke­de han om at gø­re det ar­bej­de fær­dig, som han var be­gyndt på hos Fer­ra­ri fem år tid­li­ge­re. Han slog den­gang fast, at han hav­de kon­trakt med ita­li­e­ner­ne frem til 2016 – og at han sand­syn­lig­vis vil­le slut­te sin kar­ri­e­re hos … ita­li­e­ner­ne. DET ER BA­RE to ek­semp­ler, der vi­ser, hvor svært det er at spå om frem­ti­den – spe­ci­elt i For­mel 1. Og må­ske hand­ler det al­ler­mest om, at Alonso har ind­set, at han ik­ke har no­gen al­ter­na­ti­ver til McLa­ren- Hon­da.

Den må­de, han for­lod Ma­ra­nel­lo på, ty­der ik­ke på, at han skal til­ba­ge til Fer­ra­ri, og de to an­dre top­hold, Mer­ce­des og Red Bull, var ik­ke spe­ci­elt var­me på spa­ni­e­ren, da han var le­dig på kø­rer- mar­ke­det op til den­ne sæ­son. Alonso er må­ske den bed­ste kø­rer i fel­tet, men han har og­så skabt sig et ry som po­ten­ti­el bal­la­de­ma­ger, som ik­ke al­le team er in­ter­es­se­re­de i.

Der­for er Fer­nan­do Alonsos ud­mel­ding helt na­tur­lig: Han bli­ver hos McLa­ren- Hon­da, til han ik­ke skal kø­re For­mel 1 me­re. Hvor­når, dét bli­ver, afh æn­ger af, hvor hur­tigt tea­met kan få vendt den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling, der har præ­get det de se­ne­ste år.

Hvis Alonso for­nem­mer lys for en­den af McLa­ren- Hon­da­tun­ne­len, kan han bli­ve i tea­met i en år­ræk­ke. Hvis McLa­renHon­da vi­ser sig som end­nu et for­kert kar­ri­e­re- valg – og dem har Alonso haft nog­le styk­ker af – kan han hur­ti­ge­re end ven­tet be­gyn­de en frem­tid uden for For­mel 1. Må­ske med det pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold, han læn­ge har ar­bej­det med at stab­le på hju­le­ne? I AL­LE TIL­FÆL­DE er Jen­son But­ton tæt­te­re på sid­ste salgs­da­to end Fer­nan­do Alonso – det er eng­læn­de­rens sæ­de, der er mest op­lagt til Magnus­sen.

Men som Ke­vin Magnus­sen selv si­ger: Tå­l­mo­dig­hed er li­ge nu hans stær­ke­ste kort i kam­pen om de frem­ti­di­ge McLa­ren- sæ­der.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.