Får fa­mi­li­en til Kø­ben­havn

Selv om Stå­le Sol­bak­kens fa­mi­lie for­la­der Nor­ge, be­ty der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at han er ved at for­læn­ge med FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­LÆN­GEL­SE PÅ VEJ? Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk mi­cd@ spor­ten. dk

LLØØRRDDAAGG 1 111. A. PARPILR 2IL0 125015

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Det se­ne­ste halvan­det år har Stå­le Sol­bak­ken haft travlt på si­ne fri­da­ge.

Si­den han i au­gust 2013 vend­te til­ba­ge til FC Kø­ben­havn har nord­man­den nem­lig skul­let fi nde ti­den til at væ­re sam­men med fa­mi­li­en, der sta­dig bor i Ha­mar i Nor­ge. Men snart slip­per den 47- åri­ge FCK- ma­na­ger for de små fi re ti­mers trans­port, når han vil se sin ko­ne og de tre børn.

Eft er 18 må­ne­der som di­stan­ce- far kom­mer fru An­ni­ken og bør­ne­ne Son­dre, Mar­kus og Ida nem­lig til den dan­ske ho­ved­stad for at bli­ve gen­for­e­net per­ma­nent med Stå­le Sol­bak­ken.

» Vi har tænkt os at bo­sæt­te os her i Kø­ben­havn in­den læn­ge. Vi bli­ver bo­en­de som­me­ren igen­nem i Nor­ge, ind­til sko­len er fær­dig. Min æld­ste fyl­der snart 18 år, så han kan fi nde no­get i Kø­ben­havn, og min yng­ste dat­ter kan star­te i sko­le her, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Be­ty­der det så, at du skal væ­re dansk land­stræ­ner til næ­ste som­mer?

» Det har jeg ik­ke tænkt på.

en så be­ty­der det vel, at du for­læn­ger i FCK?

» Nu får vi at se, « si­ger Sol­bak­ken hem­me­lig­heds­fuldt.

Skal snart ta­le frem­tid

Fa­mi­li­en Sol­bak­ken har bo­et hjem­me i Ha­mar, si­den far Stå­le blev fy­ret i FC Köln i april 2012. Mens Stå­le Sol­bak­ken var ma­na­ger for den en­gel­ske Cham­pions­hip- klub Wol­ver­hamp­ton fra au­gust 2012 til ja­nu­ar 2013, pend­le­de han og­så på si­ne fri­da­ge, når han skul­le se fa­mi­li­en.

Men det er slut nu, når fa­mi­li­en Sol­bak­ken fl yt­ter til­ba­ge til den by, hvor de hav­de hjem­me fra 2006 til 2011. Spørgs­må­let er så ba­re, om den og­så bli­ver i by­en, eft er Stå­le Sol­bak­kens nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber med FC Kø­ben­havn i som­me­ren 2016. « M

Det spørgs­mål er der end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, op­ly­ser FC Kø­ben­havn til BT. Men i lø­bet af det­te for­år vil di­rek- tør Anders Hørs­holt ta­ge hul på snak­ken om, hvad frem­ti­den skal brin­ge for FCK og Stå­le Sol­bak­ken.

FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, får en­de­lig fa­mi­li­en til Kø­ben­havn. Det se­ne­ste halvan­det år har hans ko­ne og bør­ne­ne bo­et i Nor­ge. Her ses Stå­le Sol­bak­ken med sin dat­ter, Ida, før Cham­pions Le­ague- kam­pen mod Bar­ce­lo­na i 2010. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.