JA, VI EL­SKER D

Som FCK- træ­ner le­ver Stå­le Sol­bak­ken på lang af­stand af sin fa­mi­lie, og de

BT - - SUPERLIGA - IN­TER­VIEW Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Stå­le Sol­bak­ken bor i Kø­ben­havn over 723 ki­lo­me­ter fra sit an­det hjem i Ha­mar. Her le­ver den 47- åri­ge nord­mands fa­mi­lie - ko­nen An­ni­ken og bør­ne­ne Son­dre , Mar­kus og Ida.

Drømm­ejob­bet som FCK- træ­ner ko­ster på kva­li­tet­s­ti­den med fa­mi­li­en, der er stærkt sav­net, men tri­ves i Nor­ge.

» Vi er go­de til at be­sø­ge hin­an­den. Mar­kus har man­ge ven­ner her­ov­re, og han har og­så sit fod­bold­hold. Så vi be­sø­ger jævn­ligt hin­an­den. Vi snak­ker og­så sam­men hver dag. Min ko­ne og børn kom­mer fak­tisk på be­søg her se­ne­re i dag, så det fun­ge­rer, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der afb ry­der in­ter­viewet, da han skal la­ve sjov med Yous­sef Tou­touh, som er på vej om bag hegn og græs­plæ­ne for at hen­te en bold, han los­se­de væk til træ­ning.

In­den han ven­der til­ba­ge til sva­ret

Og så har det jo og­så li­ge væ­ret på­ske, hvor vi har væ­ret rig­tig me­get sam­men, « si­ger han og gri­ner for­sat over Tou­touh, der for­svin­der læn­ge­re og læn­ge­re væk fra træ­nings­an­læg­get.

STÅ­LE SOL­BAK­KEN

FØDT: GIFT MED BØRN:

SPIL­LER­KAR­RI­E­RE: LAND­SKAM­PE/ MÅL: TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE: li­en ryk­ke­de til Tys­kland, hvor Stå­le Sol­bak­ken blev træ­ner for FC Köln. Pres­set fra me­di­er­ne steg eks­plo­sivt, og trus­ler og po­li­tieks­kor­te blev hver­dag. Og det var ik­ke kun Stå­le Sol­bak­ken selv, der stod for skud.

» Der var et stort fo­kus på min fa­mi­lie. Det var ik­ke kun på mig som træ­ner, men et kæm­pe fo­kus på he­le fa­mi­li­en Sol­bak­ken. Det var og­så den mest tur­bu­len­te tid i FC Kölns hi­sto­rie. Vi var præ­si­dent­lø­se, og der var snak, om Lukas Po­dolski skul­le kom­me el­ler gå. Jeg fo­re­stil­ler mig, at det var hårdt for min æld­ste dreng og især min ko­ne, « si­ger han.

Stå­le Sol­bak­ken fi k spar­ket i Köln med ba­re fi re spil­ler­un­der igen. Ær­ger­ligt for Sol­bak­kens træ­n­er­kar­ri­e­re, men me­get godt for fa­mi­li­e­li­vet, for­tæl­ler han.

» Jeg tror, min fa­mi­lie var let­tet. I hvert fald min ko­ne, Son­dre og Ida. Min mel­lem­ste søn, Mar­kus, var ik­ke til­freds, men jeg tror, at de tre an­dre var gan­ske til­fred­se med, at den tid var over­stå­et, « si­ger han.

Stå­le Sol­bak­ken for­tæl­ler, at han al­tid har for­søgt at be­skyt­te sin fa­mi­lie fra det sto­re me­di­e­pres ude­fra.

» Jeg har al­tid væ­ret god til - li­ge me­get om det går godt el­ler min­dre godt - at for­sø­ge at le­ve et nor­malt fa­mi­li­e­liv. For selv om det går godt i klub­ben, og al­le klap­per på di­ne skul­dre, skal du og­så hu­ske at pas­se på fa­mi­li­en, « si­ger han.

:

LØR­DAG 11. APRIL 2015

27. fe­bru­ar 1968 ( 47 år)

An­ni­ken ( 39 år) Son­dre ( 18 år), Mar­kus ( 15 år), Ida ( 11 år)

Ham Kam ( 1989- 94), Lil­le­strøm ( 1994- 97), Wim­b­ledon ( 1997- 98), AaB ( 19982000), FC Kø­ben­havn ( 2000- 01). 58/ 9 for Nor­ge Ham Kam ( 2002- 05), FC Kø­ben­havn ( 2006- 11), FC Köln ( 2011- 12), Wol­ver­hamp­ton ( 2012- 13), FC Kø­ben­havn ( 2013-??)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.