DET­TE LAN­DET

Et er et hårdt savn, men eft er som­mer­fe­ri­en sam­les de al­le i Dan­mark

BT - - SUPERLIGA -

LLØØRRDDAAGG 1 111. A. PARPILR 2IL0 125015 li­en er det helt omvendt. Der er det de an­dre, der sty­rer or­det.

» Jeg er me­get me­re ro­lig, når jeg er hjem­me. Jeg er nok den, der snak­ker mindst. Må­ske sam­men med min æld­ste søn. Det er de tre an­dre, der sty­rer det bedst. De to dren­ge og min dat­ter spil­ler fod­bold og ten­nis, så det går ti­den me­get med. Men el­lers er vi go­de til at gå ud og spi­se en god mid­dag og snak­ke tin­ge­ne igen­nem. Og så kan vi godt li­de til min ko­nes fortviv­lel­se at se en god fod­bold­kamp, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken og gri­ner.

Fa­mi­li­en sam­les

Som­me­ren 2016 kan godt teg­ne sig til at bli­ve et skel­sæt­ten­de år for Stå­le Sol­bak­ken. Nord­man­dens kon­trakt med FCK ud­lø­ber, søn­nen Mar­kus er fær­dig i ung­doms­sko­le, og den æld­ste, Son­dre, fær­dig­gør sit gym­na­si­um.

Stå­le Sol­bak­ken føl­ger sit FCK- hold i kam­pen mod Brønd­by an­den på­ske­dag. På det lil­le bil­le­de øverst er han i 2009 sam­men med den æld­ste søn, Son­dre, der nu skal til at stu­de­re i Kø­ben­havn, og på det lil­le bil­le­de ne­derst er han sam­men med Mar­kus eft er at ha­ve vun­det guld til FC Kø­ben­havn i 2006. Fo­to: Nils Meilvang, Anders De­bel Han­sen og Lars Møller

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.