Klas­se­for­skel

Søn­derjy­ske er tæt på DM- hat­tri­ck ef­ter ny, klar sejr over Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LI­GA­EN, 4. DM- FI­NA­LE

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 0- 2, 0- 0, 1- 2)

Søn­derjy­ske fø­rer 3- 1 i kam­pe

stre, der gik på isen i fjen­dens hu­le i Es­b­jerg ef­ter det kol­lek­ti­ve sam­men­brud i ’ for­tet’ i Vo­jens tirs­dag, hvor de for­vand­le­de en ’ sik­ker’ sejr til et 4- 6- ne­der­lag med fem Es­b­jerg­mål in­den for de sid­ste 25 mi­nut­ter.

Søn­derjy­ske kon­trol­le­re­de kam­pen fra start og vandt før­ste pe­ri­o­de med 2- 0.

Pa­tri­ck As­se­lin åb­ne­de scor­in­gen ef­ter ni mi­nut­ter, og seks mi­nut­ter se­ne­re ham­re­de Thomas Spel­ling puck­en i kas­sen fra ven­stre­kan­ten, som han har gjort det så man­ge gan­ge før.

For­nem selv­prom­ove­ring

Om Thomas Spel­ling har liga­ens bed­ste skud, kan al­tid dis­ku­te­res. Umid­del­bart kan den­ne sig­na­tur ik­ke kom­me i tan­ke om no­gen, der slår ham på det felt.

Det var den 22- åri­ge brand­var­me al­l­ro­und­be­ga­ve­de wings fem­te mål og ni­en­de po­int i fi­na­le­se­ri­en.

Han har gjort for­nem re­k­la­me for sig selv i jag­ten på et job i Sve­ri­ge el­ler Tys­kland, når kon­trak­ten i Søn­derjy­ske ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son. Som han si­ger:

» Jeg vil ger­ne til ud­lan­det og ud­vik­le mig. «

For Søn­derjy­skes so­li­de de­fen­siv­ba­ck Anders Over­mark er det en spe­ci­el fi­na­le. Han kan som den før­ste vin­de sin fem­te DM- ti­tel i træk ( de før­ste to for Her­ning Blue Fox).

Det er sjæl­dent, han op­træ­der som målsco­rer, så det var et godt tids­punkt, han score­de på, da han et mi­nut in­de i tred­je pe­ri­o­de gjor­de det til 3- 0 med sit tred­je mål i den­ne sæ­son.

Hav­de Søn­derjy­skes fin­ske må­l­mand, Jo­ni Myl­ly­koski, en sløj dag for­le­den, var han til­ba­ge i sin gam­le stil og spil­le­de en stor kamp.

Co­me­ba­ck­et ude­blev

Tre gan­ge i play­off har Es­b­jerg Ener­gy væ­ret bag­ud med tre mål og gjort et sen­sa­tio­nelt co­me­ba­ck.

I se­mi­fi­na­le­se­ri­en mod Her­ning Blue Fox vend­te de i den tred­je kamp 2- 5 til 6- 5 og i den sjet­te kamp 0- 3 til 10- 4, og tirs­dag i Vo­jens kom de i den tred­je kamp op fra 1- 4 til 6- 4. Men det fjer­de mira­kel har vi til go­de.

Es­b­jerg pu­ste­de en smu­le liv i hå­bet, da Aa­ron Lee med li­ge over to mi­nut­ter til­ba­ge re­du­ce­re­de til 1- 3, men det holdt kun 22 se­kun­der, så hav­de Cory Qu­irk sør­get for en ny tre­måls- fø­ring med sin scor­ing i tomt mål.

Fa­mi­lie­for­ø­gel­ser

For Søn­derjy­skes ch­eftræ­ner, Dan Ce­man, var sej­ren en bonus. Hans ko­ne, Mela­ni, ned­kom tors­dag ef­ter­mid­dag med fa­mi­li­ens første­fød­te, en pi­ge.

Un­der se­mi­fi­na­le­se­ri­en mod Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks blev Cory Qu­irk far, så det har væ­ret ner­vepi­r­ren­de da­ge i det søn­derjy­ske.

For de to fi­na­li­ster hand­ler det ik­ke kun om gul­det og Prins Hen­rik’s Cup. Det gæl­der og­så ret­ten til at re­præ­sen­te­re Dan­mark i Cham­pions Ho­ck­ey Le­ague.

Søn­derjy­ske gjor­de det fortræf­fe­ligt i den­ne sæ­son og lø­ser ger­ne bil­let til end­nu en tur i den eu­ro­pæ­i­ske ma­ne­ge. Am­bi­tio­ner på in­ter­na­tio­nalt ni­veau er en del af klub­bens dna.

I Es­b­jerg Ener­gy er man end­nu ik­ke kom­met så langt, men bli­ver

LØR­DAG 11. APRIL 2015 man dansk me­ster, vil man kig­ge på de øko­no­mi­ske mu­lig­he­der. CHL ko­ste­de i pre­mi­e­re­sæ­so­nen Søn­derjy­ske 300.000 kr.

I Es­b­jerg er man me­re op­ta­get af mu­lig­he­der­ne for et hårdt til­trængt an­sigtsløft til den me­re end 40 år gam­le kom­mu­na­le skøjte­hal.

Sym­pa­tien har is­ho­ck­ey­fol­ket, men no­get løf­te om en op­gra­de­ring af fa­ci­li­te­ter­ne for fans og sponso­rer har kom­mu­nen ik­ke kun­net gi­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.