Jo­hn Ter­ry bør bli­ve ’ Årets spil­ler’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS JEG NU var Pre­mi­er Le­ague- spil­ler … Ja, hvad så? Så skul­le jeg blandt an­det stem­me på, hvem af mi­ne kol­le­ger der skul­le væ­re ’ Årets spil­ler’ i en­gelsk fod­bold. Si­den 1973/ 74- sæ­so­nen har de pro­fes­sio­nel­le spil­le­re i Eng­land stemt om det, der i Eng­land kal­des ’ PFA Play­er’s Play­er of the Year’. Alt­så spil­ler­nes bud på den bed­ste spil­ler i Eng­land. Hvil­ket i prak­sis vil si­ge den bed­ste i Pre­mi­er Le­ague.

Blandt spil­ler­ne selv an­ses pri­sen fra PFA ( spil­ler­for­e­nin­gen Pro­fes­sio­nal Foot­ball’s As­so­ci­a­tion) for at væ­re den mest pre­sti­ge­fyld­te, for hvil­ken an­er­ken­del­se kun­ne væ­re stør­re end den fra kol­le­ger­ne? I 6’ erens Pre­mi­er Le­ague stu­die i dag har Bri­an Laud­rup og jeg få­et til op­ga­ve at ud­pe­ge vo­res bud på de seks no­mi­ne­re­de kan­di­da­ter til tit­len. PFAs egen li­ste off ent­lig­gø­res snart, hvor­eft er pri­sen bli­ver over­rakt ved en stor­stilet event på Gros­venor Ho­tel i London 26. april.

Mi­ne kan­di­da­ter er i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge, som føl­ger: CHAR­LIE AUSTIN, QU­E­ENS PARK RAN­GERS. Tænk at ha­ve sco­ret fo­re­lø­bigt 17 mål i sin de­but­sæ­son i Pre­mi­er Le­ague for det, der eft er min me­ning er ræk­kens dår­lig­ste hold. Det har Austin, som med må­let til 3- 2 mod Aston Vil­la tirs­dag kom op på at ha­ve sco­ret 45 pro­cent af bund­hol­dets mål. Su­veræn præ­sta­tion. JOR­DAN HEN­DER­SON, LI­VER­POOL. I en sæ­son med svig­ten­de re­sul­ta­ter i Li­ver­pool har sta­bi­le Jor­dan Hen­der­son mar­ke­ret sig som me­get me­re end blot en utræt­te­lig lø­ber. Han har lagt fl ot­te mål og fi nur­li­ge oplæg til sit spil. Har væ­ret ’ på prø­ve’ som an­fø­rer i Li­ver­pool i de kam­pe, Ste­ven Ger­rard ik­ke har spil­let, og har mar­ke­ret sig som en kom­men­de le­der­fi - gur. Lig­ner Li­ver­pools an­fø­rer i de næ­ste 10 år. ALE­XIS SÁN­CHEZ, AR­SE­NAL. Der var åben­bart in­gen, der hav­de for­talt Ale­xis Sán­chez, at Pre­mi­er Le­ague er en ræk­ke, man lang­somt skal væn­ne sig til, for han bra­ge­de igen­nem fra den før­ste dag og sy­nes nær­mest uop­s­li­de­lig. Med sit me­get di­rek­te og op­portu­ni­sti­ske spil har chi­le­ne­ren til­fø­jet en ny di­men­sion til Ar­se­nals off en­siv. HAR­RY KA­NE, TOT­TEN­HAM. Be­gynd­te sæ­so­nen som tred­je­valg i an­gre­bet og slut­ter den som en­gelsk lands­holds­spil­ler og et sand­syn­ligt bud på en top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague. Tin­ge­ne er gå­et us­and­syn­ligt stærkt for or­ka­nen ’ Hur­ry- Ka­ne’, som oven i kø­bet i en al­der af kun 21 år var ud­nævnt til an­fø­rer for Tot­ten­ham i hol­dets se­ne­ste kamp. Med 30 mål i al­le tur­ne­rin­ger er Ka­ne den spil­ler i Pre­mi­er Le­ague, som har la­vet fl est mål over­ho­ve­det. In­klu­si­ve det mål, han la­ve­de eft er 80 se­kun­der af sin de­but for det en­gel­ske lands­hold. EDEN HA­ZARD, CHEL­SEA. De fl estes fa­vo­rit og den sand­syn­li­ge vin­der af PFA- pri­sen 2015. At væl­ge den lil­le bel­gi­er vil hel­ler ik­ke væ­re uri­me­ligt, for som den ene­ste af Chel­seas off en­si­ve spil­le­re har han holdt sit ni­veau gen­nem he­le sæ­so­nen. Bå­de Die­go Cos­ta og Cesc Fà­bre­gas vil­le ha­ve væ­ret var­me kan­di­da­ter til en eft er­år­spris, men in­gen af de to har holdt ka­den­cen. Til gen­gæld har Eden Ha­zard ta­get me­re og me­re an­svar i takt med, at de øv­ri­ge faldt fra, og til ti­der har man haft på for­nem­mel­sen, at han skul­le ord­ne det he­le. Eden Ha­zard er den spil­ler i Pre­mi­er Le­ague, som der bli­ver be­gå­et fl est fris­park imod, og i den for­bin­del­se kan han ik­ke ro­ses nok for ba­re at rej­se sig op. In­gen te­a­tral­ske at­ti­tu­der her­fra. JO­HN TER­RY. JEG in­drøm­mer ger­ne, at jeg godt kan li­de tan­ken om, at en for­svars­spil­ler skal bli­ve ’ Årets spil­ler’. Det er blot sket fem gan­ge i de 42 år, pri­sen har væ­ret ud­delt – blandt an­det i 1974/ 1975- sæ­so­nen, da den gik til Ran­ders- træ­ner Co­lin Todd – og hvad vil­le væ­re me­re pas­sen­de, end at den i 2015 gik til den mand, som gi­vet­vis kom­mer til at løft e mester­skabs­po­ka­len in­den læn­ge. Nem­lig til Chel­seas 34- åri­ge an­fø­rer Jo­hn Ter­ry, som i øv­rigt vandt pri­sen for 10 år si­den. Den­gang løft ede han og­så mester­skabs­po­ka­len som an­fø­rer for Chel­sea, og det si­ger no­get om, hvil­ken pro­fi l Ter­ry har væ­ret for Chel­sea igen­nem al­le dis­se år. I de se­ne­re sæ­so­ner har skift en­de ma­na­ge­re for­søgt at mar­gi­na­li­se­re Ter­ry, men med José Mourin­ho til­ba­ge i Chel­sea, har han gen­vun­det sin sta­tus og i den grad le­vet op til det ban­ner, der har sin fa­ste plads på Stam­ford Brid­ge: ’ JT – CAP­TAIN, LE­A­DER, LE­GEND’.

Hvis Spil­ler­for­e­nin­gen, PFA, er enig med Mor­ten Bruun og kå­rer Jo­hn Ter­ry som ’ Årets spil­ler’, vil han væ­re den blot sjet­te spil­ler til at vin­de pri­sen to gan­ge. De an­dre fem er Mark Hug­hes ( 1989 og 1991), Alan Shea­rer ( 1995 og 1997), Thier­ry Hen­ry ( 2003 og 2004), Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( 2007 og 2008) og Ga­reth Ba­le ( 2011 og 2013). Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.