Ber­ling­s­ke Me­dia

BT - - INDHOLD -

Nog­le da­ge går jeg i kjo­le. An­dre da­ge fø­les buk­ser mest rig­tigt. Skal det væ­re fest­ligt, kan jeg gå all in på hvid skjor­te, jak­ke­sæt og slips. Og jeg bli­ver an­er­kendt for det. For­di jeg er kvin­de. Da jeg stu­de­re­de hav­de jeg en ven. En stor mand. Med fuldskæg og be­hå­re­de un­der­ben, der in­si­ste­re­de på at gå til fe­ster i småblom­stre­de kjo­ler. Det inkas­se­re­de han ik­ke man­ge an­er­ken­den­de nik for. For­di han var mand. Når det gæl­der tøj og mo­de, har kvin­der en be­ty­de­ligt stør­re le­ge­plads end mænd. Det in­ter­es­san­te er, at det ik­ke hand­ler om, hvad man har på, men om ret­ten til at le­ge med rol­ler­ne – som mand og kvin­de. I den­ne uge kan du mø­de Linda. Ind­til for få år si­den var hun mand, men op­da­ge­de, at rol­len som kvin­de pas­se­de hen­de bed­re. For Linda hand­ler det ik­ke kun om tran­gen til at klæ­de sig i læk­kert un­der­tøj og tyn­de strøm­per. Som kvin­de be­hø­ver hun ik­ke præ­ste­re så me­get. Hun for­ven­tes – og for­ven­ter – ik­ke læn­ge­re at skul­le ta­ge rol­len som le­der i en flok. I ste­det bli­ver hun nu an­er­kendt for sin ev­ne til at yde om­sorg. Det er in­ter­es­sant – og hand­ler me­get lidt om tøj – men me­get om det, der er helt in­de un­der. Pilestræde 34 1147 Kø­ben­havn K Tlf: 33757533

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.