Slip for ma­ve­s­mer­ter

BT - - KLUMME -

Hver 10. dan­sker har pro­ble­mer med ir­ri­te­ret tarm, en li­del­se, der kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for hel­bre­det. Læ­ger­ne bru­ger ik­ke me­get tid på at kost­vej­le­de de­res pa­tien­ter, men det er net­op i ko­sten, at nøg­len til en sund tarm fin­des. Ud over ko­sten kan psy­ki­ske pro­ble­mer væ­re år­sag til en ir­ri­te­ret tarm, bl. a. er stress en stor syn­der.

Jeg dø­je­de selv som te­e­na­ger med ’ ir­ri­ta­bel tyktarm’. Den­gang var læ­gens ene­ste råd at spi­se ’ HUSK’. Det gav in­tet re­sul­tat, og mi­ne tarm­pro­ble­mer fort­sat­te i man­ge år, hvor jeg led af op­pu­stet­hed, smer­ter og hård ma­ve. I 1989, som 26- årig, var jeg i USA og lær­te om kost­kom­bi­ne­ring. Det fik mig til at æn­dre min livsstil, og så for­svandt mi­ne tarm­pro­ble­mer. Som en si­de­ge­vinst for­svandt og­så min al­ler­gi, ek­sem og ast­ma.

Vi spi­ser og drik­ker ca. 1,5- 3 ki­lo mad og væ­ske i døg­net. På et år skal helt op til 1 ton ma­dog drik­ke­va­rer pas­se­re gen­nem for­dø­jel­ses­sy­ste­met. Det er ik­ke li­ge me­get, hvil­ken kva­li­tet dis­se mad­va­rer har. For­ker­te valg kan gi­ve stort ube­hag og man­ge livs­stils­syg­dom­me.

18- ti­mers reg­len

Hvad der kom­mer ind, skal og­så ud igen. Hver dag bør du gå stort på toilet­tet 2- 3 gan­ge. Ma­den bør kun lig­ge i vo­res tarm­sy­stem i ca. 18 ti­mer. Her­ef­ter bør det væ­re pas­se­ret og klar til at kom­me ud.

Vo­res tar­me, der i vir­ke­lig­he­den er slim­hin­der, bli­ver på­vir- ket, hvis ma­den op­hol­der sig for læn­ge i for­dø­jel­ses­sy­ste­met. De bli­ver ir­ri­te­re­de og dan­ner bå­de slim og be­tæn­del­ser. Vo­res krop er ca. 37 gra­der varm, dvs. at din mad, som du el­lers vil­le op­be­va­re i kø­le­skab, lig­ger til op­varm­ning in­de i dig. Ik­ke ba­re i nog­le ti­mer – men hos nog­le – i fle­re da­ge.

Kor­n­pro­duk­ter, brød, ka­ger, suk­ker, mel, pas­ta, ris m. m. kan be­gyn­de at gæ­re, hvis de lig­ger for læn­ge i di­ne tar­me. Det skyl­des, at din krop på grund af sin hø­je tem­pe­ra­tur er den ide­el­le al­ko­hol­fa­brik. Gæ­ring gi­ver luft­bob­ler, som gi­ver dig fø­lel­sen af op­pu­stet­hed og ube­hag.

Vil du kom­me en ir­ri­te­ret tarm til livs, an­be­fa­ler jeg, at du i 4 uger fuld­stæn­digt ude­luk­ker me­je­ri­pro­duk­ter og glu­ten fra din kost. Des­u­den skal du kost­kom­bi­ne­re din kost, så du al­drig spi­ser kød og pas­ta el­ler ris i sam­me må­l­tid.

Sg­pli­se­err se­pri­isn un sa­lat og grønt­sa­ger til, men und­gå kar­to­f­ler, ris m. m.

Spi­ser du sti­vel­se som kar­tof­fel, pas­ta og ris, så spis kun sa­lat og grønt til, men und­gå kød.

Re

f od­ru k op­rsott­keo­inm, bsåin

gk:

Ad­skil­ler du ma­den, for­dø­jes den bed­re. Det vil si­ge, at for­dø­jel­ses­ti­den bli­ver op­ti­mal, og ma­den bli­ver mak­si­mum i tar­me­ne i 18 ti­mer, og du vil mær­ke en let for­nem­mel­se, når du har spist – imens det er slut med luft i ma­ven og ube­hag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.