Drik dig til en bed­re for­dø­jel­se

BT - - KLUMME - Det gør van­det: Så me­get skal du drik­ke:

• Vi skal hu­ske at drik­ke mas­ser af vand hver dag. • I gen­nem­snit ud­gør vand 45- 55 pct. af væg­ten hos kvin­der, og 5565 pct. hos mænd. Selv hos me­get over­væg­ti­ge men­ne­sker ud­gør væ­sken næ­sten halv­de­len af væg­ten. • Trans­por­te­rer næ­rings­stof­fer ud til al­le vo­res cel­ler. • Trans­por­te­rer af­falds­stof­fer væk fra cel­ler­ne. • Re­gu­le­rer krop­pens pH- vær­di­er. • Ind­går i de 8- 10 li­ter for­dø­jel­ses­væ­sker, krop­pen pro­du­ce­rer på et døgn. • Sør­ger for en god for­dø­jel­se og er med til, at du und­går for­stop­pel­se. • Hol­der en li­ge­vægt af vig­ti­ge stof­fer i og uden­for vo­res cel­ler. • Er op­løs­nings­mid­del i stof­skif­tet, der ik­ke vil­le kun­ne fun­ge­re uden vand. • Hol­der vo­res le­gem­stem­pe­ra­tur sta­bil på 37 gra­der. • For at få væ­ske nok, skal du drik­ke 0,0333 li­ter pr. ki­lo, du ve­jer – hver dag. • Det kan væ­re vand, frisk frug­tog grønt­sags- ju­i­ce el­ler ur­te­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.