’ Man­den i mig er hi­sto­rie’

Hans har le­vet det me­ste af sit liv som mand med job, ko­ne, børn og mu­rer­mester­vil­la. Ind­til han læ­ste en ar­ti­kel om trans­ve­tis­me, der væk­ke­de en fø­lel­se i ham. I dag le­ver han lyk­ke­ligt som Linda

BT - - MODE - Ma­rie Var­m­ing Fo­to: Sop­hia Ly­dolph

btwe­e­kend@ bt. dk ef­ter­mid­dag der­hjem­me. Og Hans hed­der Linda. » Jeg har al­tid vidst, at der var no­get med mig, « in­drøm­mer Linda Thor Pe­der­sen, som, hvis man spør­ger på CPR­re­gi­ste­ret, er en kvin­de på 49 år.

» Jeg har ba­re al­tid tro­et, at det var no­get, der var for­kert. Jeg tog af­stand fra det, « si­ger hun.

» Jeg var da glad som Hans. Jeg var i hvert fald glad for bør­ne­ne. Jeg for­søg­te at le­ve op til at væ­re en rig­tig mand. I dag kan jeg se, at det var ren un­der­tryk­kel­se, og jeg over­kom­pen­se­re­de nok en del. Jeg var f. eks. bjerg­be­sti­ger, « si­ger hun og fin­der et bil­le­de på com­pu­te­ren. På bil­le­det sid­der Hans smi­len­de på en bjerg­top. » Det er ik­ke så­dan, at jeg no­gen­sin­de har set ned på bøs­ser el­ler trans­ve­stit­ter. Det føl­tes ba­re fjer­nt for mig, « for­kla­rer hun.

Men Hans brød sig ik­ke om den rol­le, han hav­de som mand.

» Du skal al­tid præ­ste­re som mand. Der er nog­le an­dre for­vent­nin­ger til dren­gebørn om, at de skal præ­ste­re, og at de se­ne­re i li­vet skal ha­ve suc­ces med ud­dan­nel­se, job, fa­mi­lie og bil. Der er ik­ke det sam­me krav til kvin­der. De skal ba­re væ­re om­sorgs­ful­de og sø­de, « si­ger hun med et smil.

» Alt­så det er jo ste­reo­ty­pen, jeg be­skri­ver. Det er be­stemt ik­ke no­get, jeg går ind for, « un­der­stre­ger hun.

Så selv om Hans et par gan­ge i sit liv har kig­get dybt i bå­de mors klæ­de­skab og sin ko­nes ma­keup­pung, så har tan­ken om, at han var trans­ve­stit el­ler trans­seksu­el, al­drig væ­ret der.

En unød­ven­dig kon­flikt

Men i 2011, ot­te år ef­ter Hans var ble­vet skilt fra sin ko­ne, faldt han til­fæl­dig­vis over en ar­ti­kel på net­tet om trans­ve­stis­me. Fak­tisk søg­te han ef­ter no­get helt an­det, da em­net plud­se­lig duk­ke­de op, og Hans blev nys­ger­rig. Den føl­gen­de må­ned brug­te han cir­ka 200 ti­mer på at læ­se om em­net.

» Der var ba­re no­get her, der pas­se­de. Jeg blev ret for­vir­ret, « hu­sker Linda.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.