Mo­tion er din pen­sions­op

Re­gel­mæs­sig træ­ning øger chan­cen for et langt liv, et godt hel­bred og en skarp hjer­ne. Men du skal træ­ne he­le krop­pen for at få ge­vin­sten

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

» Mo­tion er den bed­ste pen­sions­op­spa­ring, jeg ken­der, « si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald.

Men skal man ha­ve det ful­de ud­byt­te, skal man bå­de be­væ­ge sig i det dag­li­ge samt ha­ve pul­sen op, træ­ne mu­skel­styr­ke og smi­dig­hed nog­le gan­ge om ugen.

» De for­skel­li­ge mo­tions­for­mer sik­rer til­sam­men, at du mind­sker ri­si­ko­en for en ræk­ke syg­dom­me, blandt an­det di­a­be­tes 2, hjer­te- kar­syg­dom­me og fle­re kræft­syg­dom­me. Mo­tion be­skyt­ter og­så mod de­pres­sion, og så er det den bed­ste kur, vi ken­der, når det hand­ler om at hol­de hjer­nen skarp, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Mo­tion be­skyt­ter

Mens hjerte­li­del­ser er den stør­ste år­sag til for tid­li­ge døds­fald, så er pro­ble­mer i be­væ­ge­ap­pa­ra­tet –

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.