’ Når ær­lig­hed mis­for­stås’

BT - - KLUMMEN -

Når jeg hol­der fored­rag, bli­ver jeg of­te spurgt, hvad den al­ler­bed­ste mo­tion er. Er det kar­dio- va­sku­lær mo­tion, alt­så høj puls og sved på pan­den? Be­væ­gel­se i hver­da­gen? Smi­dig­hed­s­el­ler styr­ke- træ­ning? Pro­ble­met er, at jeg ik­ke kan væl­ge. For den al­ler­bed­ste form for mo­tion er dem al­le i re­gel­mæs­si­ge do­ser.

Jeg kan godt si­ge, at det er vig­tigst at be­væ­ge sig i hver­da­gen. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der er en ver­den til for­skel på en stil­lesid­den­de livsstil og så at sør­ge for at be­væ­ge sig: Gå på trap- at ge­ne­rel dag­lig be­væ­gel­se er nok, el­ler at kar­dio- træ­ning er bed­re end styr­ke­træ­ning. Men ’ that’s not the po­int’.

Bud­ska­bet er, at det he­le er vig­tigt, og hvis du ude­la­der no­get, går du på kom­pro­mis med det, der er op­ti­malt for din krop.

Det er svært at ta­le ær­ligt om sund­hed. Som eks­per­ter skal vi he­le ti­den over­ve­je, hvor­dan vi får bud­ska­ber­ne bedst frem.

Er det bedst at for­tæl­le sandheden, selv om den er kom­pleks, og det kan vir­ke over­væl­den­de at skul­le få tid til al den mo­tion og sund kost og søvn i dag­lig­da­gen? El­ler skal vi væl­ge det bud­skab, som er let at for­stå og vir­ker mo­ti­ve­ren­de for at und­gå, at folk op­gi­ver, før de over­ho­ve­det kom­mer i gang?

Nog­le gan­ge bli­ver vi nødt til at væl­ge det sid­ste, for men­ne­sker har brug for bud­ska­ber, de kan over­skue. Det gæl­der os al­le. Men hver gang ri­si­ke­rer vi at bli­ve mis­for­stå­et. Mini­mums­græn­ser bli­ver mis­for­stå­et som an­be­fa­lin­ger. ’ Du skal træ­ne mindst en halv ti­me om da­gen’, bli­ver til: ’ Du kan nø­jes med en halv ti­me om da­gen’. Der er en in­ter­es­se i at hol­de gang i for­vir­rin­gen. For sund­heds­in­du­stri­en om­sæt­ter for mil­li­ar­der, på mær­ke­li­ge ku­re og pro­duk­ter.

Blandt de vi­den­ska­be­li­ge eks­per­ter er der der­i­mod sjæl­dent sto­re ue­nig­he­der, vi ved fak­tisk me­get om, hvad der vir­ker. Men det kan væ­re rart at la­de sig for­vir­re. For så kan man fort­sæt­te uden at æn­dre no­get.

» Eks­per­ter­ne ved al­li­ge­vel in­gen­ting, « tæn­ker du må­ske. Men det er en ’ bad excu­se’ for ik­ke at æn­dre livsstil. Du ved i sto­re træk godt, hvad der skal til.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.