UGENS TE­MA: Lidt er ik­ke nok

BT - - KLUMMEN -

per, gå af­ten­tur, cyk­le til ar­bej­de, gø­re rent, slå græs­set med en hånd­klip­per og så vi­de­re. Det er ut­ro­ligt, hvad selv lidt kan gø­re. Men det skyl­des ik­ke, at lidt mo­tion er nok. Nej, det skyl­des, at en stil­lesid­den­de livsstil er så ufat­te­lig us­und for hel­bre­det, at selv lidt mo­tion er langt bed­re end in­gen.

Det sker og­så, at jeg bli­ver spurgt: ‘ Hvad er det så mest nød­ven­digt – kar­dio- træ­ning el­ler styr­ke­træ­ning?’ Her vil jeg hårdt pres­set si­ge kar­dio- træ­ning, for­di vi har un­der­sø­gel­ser, som vi­ser, hvor me­get godt det gør for krop­pen, hjer­nen og det ge­ne­rel­le vel­væ­re.

Men igen er det et kom­pro­mis, for det er ik­ke den ful­de sand­hed. Det op­ti­ma­le er, ik­ke at væl­ge, men at gø­re det he­le. Når jeg – og mi­ne kol­le­ger – går på kom­pro­mis og sva­rer på den ty­pe spørgs­mål, ri­si­ke­rer vi, at bli­ve mis­for­stå­et. Det bli­ver op­fat­tet som om, at jeg har sagt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.