Slap af med en ma­le­bog

BT - - PSYKOLOGI - Sul­tan Sa­hin

suls@ ber­ling­s­ke. dk

Dtænkt til børn, men nu, hvor ma­lebø­ger til voks­ne har stor suc­ces i Eu­ro­pa og USA, kan man se, at det ik­ke kun er børn, der ger­ne vil ma­le og ha­ve tæn­ke­pau­ser og for­dy­bel­se. Det vil helt sik­kert og­så slå igen­nem i Dan­mark, « si­ger Louise Vind, der er redaktionschef hos Pe­op­le’s Press.

Af­stres­sen­de

Iføl­ge stres­seks­pert og fored­rags­hol­der Thomas Mil­sted har far­ve­læg­ning en af­stres­sen­de ef­fekt, for­di man luk­ker alt an­det ude, når man fo­ku­se­rer på at teg­ne.

» Som folk le­ver i dag, er de i ek­strem grad tvun­get til at væ­re på he­le ti­den. Der er in­gen ste­der, hvor man kan hvi­le. Vo­res sam­fund be­væ­ger sig 180 ki­lo­me­ter i ti­men, 24 ti­mer i døg­net. Vi bli­ver stres­se­de over ik­ke at kom­me hur­tigt nok af sted. Ba­re vi skal ven­te i to mi­nut­ter, er det fuld­stæn­dig for­fær­de­ligt, « for­tæl­ler han, der har skre­vet ad­skil­li­ge bø­ger om stress.

» For­di vi le­ver i så hek­tisk en ver­den, har folk brug for at kob­le af. Det kan de gø­re ved at sæt­te sig ned og ma­le. Det er klart værd at an­be­fa­le, « si­ger Thomas Mil­sted. Han tviv­ler dog på, at ten­den­sen vil va­re ved.

» Det, der vir­ker, får ik­ke lov at hol­de sær­lig læn­ge, før vi skal vi­de­re, for­di vi bli­ver rast­lø­se. «

Rej­se i ti­den

Far­ve­læg­ning ik­ke kun et ud­tryk for af­stres­ning, men og­så en rej­se til­ba­ge i ti­den, me­ner psy­ko­log Lars Nør­gaard.

» Der lig­ger må­ske et ube­vidst mo­tiv i, at vi ger­ne vil sø­ge til­ba­ge til den tryg­ge barn­dom. Teg­nin­ger­ne min­der os sim­pelt­hen om den­gang, vi sad i en lun stue hjem­me hos vo­res for­æl­dre, hvor der var nog­le an­svar­li­ge voks­ne, som pas­se­de på os. Den fø­lel­se vil vi ger­ne genop­le­ve – især i en pres­set og stres­set hver­dag. «

Han er en ’ kæm­pe for­ta­ler’ for far­ve­læg­ning, for li­ge­som med strik­ning el­ler sy­ning vir­ker ak­ti­vi­te­ter be­ro­li­gen­de.

» Man kob­ler fra, og der er frit flow i hjer­nen, så man ik­ke sid­der og spe- ku­le­rer på, om flek­slå­net nu kan be­ta­les, el­ler om man kan ri­si­ke­re at bli­ve fy­ret. Alt an­det bli­ver luk­ket ude, « si­ger han.

Men net­op det, får Vi­be­ke Skov, der er kunst­ner og le­der af In­sti­tut for Kunst­te­ra­pi i Dan­mark og Nor­ge, til at me­ne, at ma­lebø­ger­ne re­præ­sen­te­rer en us­und vir­ke­lig­heds­flugt, og at de kan for­hin­dre folk i at ta­ge hånd om de­res pro­ble­mer.

» Grun­den til, at far­ve­læg­ning – li­ge­som mind­ful­ness – er ble­vet så po­pu­lært er, at man ik­ke skal for­hol­de sig til sig selv, men tvær­ti­mod prø­ver at kom­me væk fra pro­ble­mer­ne. Men det er en slags dope, hvor man und­går at mær­ke si­ne fø­lel­ser, og det lig­ger der in­gen for­an­dring el­ler for­bed­ring i. Man skal tæn­ke over sin si­tu­a­tion, og hvad man ger­ne vil æn­dre. Det er ik­ke nok ba­re at la­ve no­get helt an­det og for­ven­te, at ting så for­an­drer sig, « si­ger hun. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.