’ Jeg måt­te luk­ke øj­ne­ne’

Ge­nert­he­den kan ram­me Rik­ke Gøransson, vært på ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Sidst det ske­te, var til en pris­ud­de­ling, hvor si­de­man­den var nø­gen

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to: PR Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du a

ho­eg@ bt. dk Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg har få­et bo­gen ’ Ga­ven til ma­ven’ af min ve­nin­de Di­a­ne Soa, som er he­a­ler. Den hand­ler om at væ­re i ba­lan­ce med sig selv. « » Ma­zzy Star, Luci­fer, Ky­go og Dra­ke. Jeg lyt­ter til al mu­lig for­skel­lig mu­sik. Gen­ren af­hæn­ger me­get af sam­men­hæn­gen. « » Det er al­tid hu­mør­be­stemt. Men jeg er al­drig sur, hvis Jo­hn May­er bli­ver sat på an­læg­get. « » Det var fil­men ’ Mis­fits’, som er en dansk dokumentar ba­se­ret på pro­blem­stil­lin­ger for ho­mo­seksu­el­le i bi­bel­bæl­tet i USA. Jeg el­sker ge­ne­relt do­ku­men­tar­film, og den­ne hand­ler om et vig­tigt og ta­bu­belagt em­ne. « » Det er ’ P. S. I love you’. Den er så rø­ren­de og fin uden at bli­ve for me­get. Det er den ul­ti­ma­ti­ve kær­lig­heds­film, som sam­ti­dig sæt­ter en mas­se tan­ker havn. • • ness- in­struk­tør. • Rik­ke vandt re­a­li­tys­howet ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ i 2007. • Som vært i TV3s re­a­li­ty- show ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’.

In­gen.

Fit- i gang om dø­den, kær­lig­he­den og li­vet i det he­le ta­get. « » Suspekt. Jeg er vild med de­res rå ener­gi og nær­vær. Det for­plan­ter sig i pu­bli­kum og gi­ver en fed kon­cer­top­le­vel­se. « » Cy­ril Ha­hn og Rol­ling Sto­nes på Roskil­de Festi­val. Der er ba­re en sær­lig stem­ning til kon­cer­ter på Roskil­de og Rol­ling Sto­nes var fan­ta­sti­ske og gav den så me­get gas på Or­an­ge Sce­ne. « » Jeg ser al­tid de ny­e­ste do­ku­men­ta­rer, nyhe­der, vej­ret, Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ og ’ Ope­ra­tion X’. Og en lil­le bit­te smu­le ’ X- Fa­ctor’. « » TV2- Fri og TV2- Char­lie. Jeg kan ik­ke kom­me i tan­ke om et ene­ste pro­gram på de ka­na­ler, jeg ser. Men jeg er nok hel­ler ik­ke li­ge­frem i må­l­grup­pen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.