Roy­al dun­der­ta­le ’’

Ind­van­dre­re skal ik­ke kun­ne for­ven­te at vi­dere­fø­re de­res egen sam­funds­mo­del i Dan­mark, si­ger Dron­nin­gen i op­sigtsvæk­ken­de in­ter­view

BT - - NYHEDER - Anders Svend­sen ansv@ bt. dk

INTERGRATION

Flyt­ter man til Dan­mark, må man ind­ret­te sig eft er dan­ske nor­mer og vær­di­er.

I et op­sigtsvæk­ken­de in­ter­view med Ber­ling­s­ke for­ud for sin 75 års fød­sels­dag sæt­ter dron­ning Mar­gret­he ord på de krav og for­ven­tin­ger, som hun me­ner, fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re bør mø­des med i Dan­mark, hvis in­te­gra­tio­nen skal lyk­kes .

» Det er klart, at når et sam­fund mod­ta­ger man­ge men­ne­sker ude­fra, må man og­så stil­le det krav, at de for­står, hvor de er kom­met hen. Vi vil ger­ne gi­ve plads, men de er kom­met til vo­res sam­fund, og de kan der­for ik­ke for­ven­te, at de­res gam­le sam­funds­mo­del ba­re kan vi­dere­fø­res her i lan­det. De skal kun­ne gå i moské, når de ger­ne vil – det skul­le ba­re mang­le! – men når de be­gyn­der at gø­re ting, som ik­ke stem­mer overens med det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund, må de ind­se, at den går ik­ke, « si­ger Dron­nin­gen i in­ter­viewet, der bli­ver bragt i søn­dags­ud­ga­ven af Ber­ling­s­ke.

Mel­din­gen er et skridt ind på den po­li­ti­ske ba­ne, hvor de roy­a­le nor­malt træ­der me­get var­somt. I de kom­men­de må­ne­der skal dan­sker­ne til fol­ke­tings­valg, hvor net­op spørgs­må­let om in­te­gra­tion samt krav til fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re for­ven­tes at få en af­gø­ren­de rol­le.

Vil næp­pe si­ge det sam­me

Dron­nin­gen har tid­li­ge­re vakt op­sigt ved at blan­de sig i de­bat­ten om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Det ske­te blandt an­det i hen­des nytårs­ta­le helt til­ba­ge fra 1984. Her tal­te Dron­nin­gen for, at dan­sker­ne skul­le bli­ve bed­re til at ta­ge imod de frem­me­de, der kom til lan­det. Og ik­ke mø­de dem med ’ kølig­hed’ og ’ dums­mar­te be­mærk­nin­ger’, som de be­røm­te ord lød.

I in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke bli­ver Mar­gret­he spurgt ind til for­skel­len på, hvad hun sag­de den­gang og i dag. Hun me­ner, at vi fort­sat skal ta­ge godt imod men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark. Men hen­des syns­punkt er ble­vet nu­an­ce­ret.

» Ja, vi skal ta­ge imod, men vi skal og­så for­tæl­le, hvad vi for­ven­ter. For det er vo­res sam­fund, de kom­mer til. Vi er et gam­melt sam­fund, som ger­ne ta­ger os af folk, som træn­ger til at bli­ve ta­get sig af, men vi vil og­så ger­ne ha­ve, at de for­står, hvor de er kom­met hen. Det tror jeg er me­get væ­sent­ligt. «

Og hun si­ger di­rek­te om sin ta­le fra 1984:

» . .. Jeg vil­le næp­pe si­ge det sam­me i dag, set i ly­set af hvor­dan det har ud­vik­let sig, « .

På­vir­ket af ter­ror

Det er blandt an­det ra­di­ka­li­se­ring blandt ek­stre­me mus­li­mer, der har få­et dron­ning Mar­gret­he til at nu­an­ce­re si­ne syns­punk­ter. Men­ne­sker, som er født og op­vok­set i Dan­mark, ven­der sam­fun­det ryg­gen. Og an­gri­ber det i yder­ste kon­se­kvens. Det så man med Omar El- Hus­se­in, der dræb­te to men­ne­sker un­der si­ne ter­r­or­hand­lin­ger i Kø­ben­havn i fe­bru­ar.

Dron­nin­gen bru­ger i in­ter­viewet selv et bil­le­de med, at kli­ma­et i Dan­mark ik­ke er som i an­dre lan­de. På sam­me må­de, som man må ac­cep­te­re vind, kul­de og eft er­års­må­ne­der, der sy­nes at va­re ved i en uen­de­lig­hed, må man og­så ind­ret­te sig eft er det men­tale kli­ma, der her­sker. Det gæl­der ek­sem­pel­vis i for­hold til rets­sy­ste­met. Så kom­mer vi med vo­res dan­ske hu­mor og små, ’ dums­mar­te’ be­mærk­nin­ger. Så mø­der vi dem med kølig­hed, og så er der ik­ke langt til chi­ka­ne og grove­re me­to­der - det kan vi ik­ke væ­re be­kendt

Dron­nin­gen om fl ygt­nin­ge i

sin nytårs­ta­le fra 1984

» Når de be­gyn­der at gø­re ting, som ik­ke stem­mer overens med det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund, må de ind­se, at den går ik­ke, « si­ger dron­ning Mar­gret­he i et in­ter­view, der bli­ver bragt i Ber­ling­s­ke i dag. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.