MAR­GRET­HE TA­GER SLAGS­MÅ­LET, NÅR DET GÆL­DER ’’

Folk, der kom­mer til Dan­mark, skal ind­ret­te sig eft er vo­res sam­fund. Dron­ning Mar­gret­he slår et slag for yt­ring­fri­he­den og de dan­ske vær­di­er på sin 75- års dag

BT - - DEBAT - Rifb jerg var en gi­gant

Et na­tio­nalt sam­lings­punkt, når det gjaldt. Så­dan så de fl este dron­ning Mar­gret­hes far­far kong Chri­sti­an X. Først og frem­mest som et sym­bol op til gen­for­e­nin­gen i 1920, hvor det grynede bil­le­de af hans ridt over græn­sen på en hvid hest er gå­et over i hi­sto­ri­en. Un­der be­sæt­tel­sen fra 1940 til 1945 var kon­gen et fyrtårn i den stil­tien­de mod­stand mod den ty­ske be­sæt­tel­se. Han red, til­jublet af kø­ben­hav­ner­ne, næ­sten hver dag gen­nem by­en. I 1942 på­kald­te han sig Adolf Hit­lers ra­se­ri, da han be­sva­re­de et ly­kønsk­ning­s­te­le­gram fra den ty­ske Führer med et la­ko­nisk ’ min bed­ste tak’. Det tog Hit­ler som en for­nær­mel­se, men det bi­drog til kon­gens po­pu­la­ri­tet i det be­sat­te land. DAN­MARK ER IK­KE be­sat i 2015. Al­li­ge­vel er vi bå­de i krig og un­der an­greb. I re­gu­lær krig mod Is­la­misk Stat i Irak, hvor dan­ske F16- fl y ka­ster bom­ber. Og un­der an­greb, når ter­r­o­ri­ster for­sø­ger – og lyk­kes med – at ram­me den dan­ske yt­rings­fri­hed og vel­in­te­gre­re­de jø­der, der kon­fi rme­rer de­res børn i hjer­tet af Kø­ben­havn. For slet ik­ke at ta­le om det pres og de pro­ble­mer, grup­per af util­pas­se­de ind­van­dre­re ska­ber i ghet­to­er og pa­ral­lel­sam­fund rundt om­kring i lan­det. Står det til Chri­sti­an X’ bar­ne- barn, dron­ning Mar­gret­he, er dan­ske vær­di­er og cen­tra­le in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark un­der pres. Det re­a­ge­rer hun nu på. I ET USÆD­VAN­LIGT åben­hjer­tigt og di­rek­te in­ter­view i Ber­ling­s­ke, der blev off ent­lig­gjort lør­dag aft en, ta­ger fød­sel­a­ren – dron­ning Mar­gret­he fyl­der 75 år på tors­dag – bla­det fra mun­den. Vi er vant til, at Dron­nin­gen rev­ser os i de år­li­ge nytårs­ta­ler. For­sva­rer søn­ner og svi­ger­døtre og sva­rer igen, når jour­na­li­ster­ne bli­ver for ’ næs­vi­se’. Den­ne gang går ma­jestæten skrid­tet vi­de­re og mel­der sig fuldt­o­net ind i en ak­tu­el po­li­tisk de­bat med et valg li­ge om hjør­net. Dron­nin­gen er gan­ske mar­kant i sin ta­le om vis­se fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Ty­de­ligt for­an­le­di­get af ter­ror- an­gre­bet i Kø­ben­havn, hvor fi lm­man­den Finn Nør­gaard og den jø­di­ske vagt Dan Uzan blev dræbt, og af de util­pas­se­de fun­da­men­ta­li­sti­ske grup­pe­rin­ger, der fi ndes i Dan­mark.

Om folk, der kom­mer til lan­det, si­ger hun: » Ja, vi skal ta­ge imod, men vi skal og­så for­tæl­le, hvad vi for­ven­ter. For det er vo­res sam­fund, de kom­mer til. Vi skal gø­re plads til dem, men de skal for­stå, hvor de er kom­met hen i ver­den. Det ene sted er ik­ke det sam­me som det an­det på klo-

DER­FOR BLEV JEG den. Vi er et gam­melt sam­fund, som ger­ne ta­ger os af folk, som træn­ger til at bli­ve ta­get sig af, men vi vil og­så ger­ne ha­ve, at de for­står, hvor de er kom­met hen. « SAM­TI­DIG SLÅR DRON­NIN­GEN et slag for yt­rings­fri­he­den og står op mod selv­cen­su­ren, når hun si­ger, at vi ik­ke ’ må gå og tryk­ke med det og hol­de det til­ba­ge. Hvis vi hol­der ting til­ba­ge, bli­ver det vær­re’. Dron­ning Mar­gret­hes skar­pe hold­nin­ger vil gi­ve bå­de de­bat og gen­lyd på Chri­sti­ans­borg, for­di de vil bli­ve skre­vet ind i en ak­tu­el po­li­tisk og til ti­der be­tændt de­bat om fejl­sla­gen in­te­gra­tion og mus­lim­ske ek­stre­mi­ster. Men de er gi­vet­vis le­ve­ret med vel­be­råd hu og med tan­ke på be­folk­nin­gen og lan­det. Ik­ke på den pres­se og de po­li­ti­ke­re, der kan re­a­ge­re. De ramsal­te­de ord er le­ve­ret, for­di hun fi nder det nød­ven­digt. Lad os glæ­des over, at vi har en dron­ning, der tør slå et slag for åben­ly­se dan­ske vær­di­er som de­mo­kra­ti, fri­hed og yt­rings­fri­hed. Kun et få­tal i be­folk­nin­gen an­ta­ster Dron­nin­gens klo­ge jud­ge­ment. Når hun gør no­get usæd­van­ligt, er det for­di, no­get usæd­van­lig vig­tigt er på spil. På sam­me vis som sin far­far.

Læs me­re i BT 2 Søn­dag

6. april:

3 kom­men­ta­rer

7. april:

Ven­stre ved man ik­ke, hvor man har

44 kom­men­ta­rer

8. april:

Bør­ne­syg­dom­me sø­ges

5 kom­men­ta­rer

9. april:

En ny skil­le­linje i dansk po­li­tik

16 kom­men­ta­rer

10. april:

Che­fens vig­ti­ge nø­gen­hed

2 kom­men­ta­rer

11. april:

Løk­ke kryd­ser de for­ker­te klin­ger

3 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

for­tegn for alt, hvad der bin­der det dan­ske folk sam­men. Det fæl­les­skab, der byg­ger på en re­el fol­ke­lig for­ank­ring, er i stand til at lø­se op­ga­ver, som selv ik­ke et vels­murt vel­færds­sam­fund vil kun­ne kla­re. Det gæl­der om at gi­ve plads til fol­ke­lig­he­den og den der­af føl­gen­de forskellighed. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At sik­re et Dan­mark i ba­lan­ce. Ik­ke ba­re når vi ta­ler om sund­hed og sy­ge­hu­se – som lig­ger mig me­get på sin­de – men og­så i form af re­el­le vækst- ini­ti­a­ti­ver i det Dan­mark, der og­så be­fi nder sig uden for Kø­ben­havn.

GRUNDTVIG

præst og sal­me­dig­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.