BTs le­der 7. april: Ven­stre ved man ik­ke, hvor man har

BT - - DEBAT - S ER REN­SET FOR PO­LI­TIK Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

J. P.

For­ar­gel­sen ken­der in­gen græn­ser. Min for­ud­si­gel­se: Hvis Ven­stre skul­le ta­be val­get, vil det ik­ke væ­re på grund af kon­tant­hjælpsloft et. De væl­ge­re, som vil stem­me på Ven­stre, vil helt sik­kert bi­fal­de, at der gø­res op med kon­tant­hjæl­pen. Og de, som li­ge nu for­ar­ges, vil­le al­drig stem­me på Ven­stre. Jeg for­står da godt, at Ven­stre ik­ke vil fal­de i den grøft , som S og an­dre er fal­det i med 12 mi­nut­ter, bil­li­ge­re kol­lek­tiv tra­fi k og to læ­re­re i hver sko­le­klas­se, som nu har mart­ret dem i 3,5 år. Ej hel­ler BT vil­le bli­ve mil­de­re stemt, selv om Ven­stre kom med tal på et loft el­ler end­si­ge vil­le drop­pe for­sla­get. Hel­le Thor­ning- Sch­midt gør nøj­ag­tig det sam­me som Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Den kampag­ne, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne se­ne­st har lan­ce­ret, er på man­ge må­der ren­set for po­li­tik. Den er dels til­ba­ge­sku­en­de ved at ro­se de re­sul­ta­ter, man har op­nå­et, og så si­ger den ’ og vi skal vi­de­re’, men hvor­dan man skal vi­de­re, det ved man fak­tisk ik­ke så me­get om.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

HAND­LER KUN OM MAG­TEN

Ri­ta

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Jo, Ven­stre ved man, hvor man har. Dem har vi der, hvor det hand­ler om at kal­de den in­dre svi­ne­hund frem i men­ne­sket. For Ven­stre gæl­der det kun om at få mag­ten, de er to­talt li­geg­la­de med det en­kel­te men­ne­ske og sam­men­hæn­gen i sam­fun­det.

VAL­GET ER IK­KE UD­SKRE­VET

Kir­sten C.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Er val­get ud­skre­vet? Ven­stre ple­jer ik­ke at stik­ke folk blår i øj­ne­ne, som Hel­le og Bjar­ne ger­ne gør, så når da­to­en er kendt, går Løk­ke og de an­dre V- folk ga­ran­te­ret ud og for­tæl­ler om Ven­stres po­li­tik. Re­ge­rin­gen pres­ser ba­re Løk­ke til at kom­me med go­de for­slag, de kan hug­ge.

VEN­STRE HAL­SER EF­TER DF

Flem­m­ing Nakin­ge Nielsen

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Man har ik­ke vidst, hvor man har Ven­stre si­den Uff e El­le­mann, men et er helt sik­kert – de hal­ser eft er Dansk Fol­ke­par­tis po­pulis­me, sam­ti­dig med de sid­der på de sva­ges skul­dre med en pisk. Pi­sken er, at de vil skæ­re i al­le over­før­sels­ind­kom­ster­ne.

I et par­ti, der har am­bi­tio­ner om at ta­ge nøg­ler­ne, ta­ger man an­svar. Man læg­ger me­re frem end en po­puli­stisk hyg­ge­pak­ke, for så at stik­ke ha­len mel­lem be­ne­ne, når der bli­ver spurgt om ind­hol­det. Po­li­tik hand­ler om at ta­ge be­slut­nin­ger. Ven­stre dan­ser for­sig­tigt rundt for ik­ke at skræm­me no­gen – uden respekt for, at voks­ne men­ne­sker med stem­me­ret ik­ke ale­ne kan nø­jes med et brand. Ven­stre har sat et ban­ner op an­gå­en­de re­ge­rin­gens løf­te­brud på Crow­ne Pla­za ho­tel­let, hvor re­ge­rin­gen i sin tid for­hand­le­de sit grund­lag.

Fo­to: Bax Lind­hardt/ Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.