I glem­te to løft ebrud, BT

BT - - DEBAT - BO­LIGSKAT­TER Fre­de­riks­berg

Hen­rik Mur­mann

BT glem­te to løft ebrud i sin op­rems­ning ons­dag af de el­lers man­ge brud­te valg­løft er fra Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og kom­pag­ni.

Et af løft er­ne lød, at bo­li­ge­je­re ik­ke skul­le be­ta­le me­re i skat – og BT kon­klu­de­re­de, at det hol­der, for­di skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten til sta­ten er be­va­ret.

Men som BT jævn­ligt har be­skre­vet, fort­sæt­ter den an­den bo­ligskat, grund­skyl­den på jord, sin him­mel­fart – på Fre­de­riks­berg er vi al­ler­hår­dest ramt. Der­for sti­ger den sam­le­de skat­te­reg­ning til bo­li­ge­jer­ne, så og­så her er der dømt løft ebrud.

Fak­tisk for­søg­te Hel­le Thor­nings re­ge­ring at for­vær­re det løft ebrud ved at ud­hu­le ren­te­fradra­get ved den se­ne­ste skat­tere­form. Dog uden held.

Et an­det løft ebrud dre­jer sig om den ’ bo­lig­pak­ke’, som Hel­le Thor­ning un­der valg­kam­pen op­hø­je­de til et sær­ligt for­kro­met løft e – li­ge­som be­ta­lings­rin­gen i øv­rigt. I 2011 var bo­lig­mar­ke­det gå­et i dør­ken, og der­for lo­ve­de S blandt an­det ra­bat på bo­ligskat­ter­ne til nye bo­lig­kø­be­re. Det blev dog al­drig til no­get, så og­så her har bo­li­ge­jer­ne op­le­vet et løft ebrud.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen steg­te valgflæsk i ’ Go’ mor­gen Dan­mark’ un­der valg­kam­pen i 2011. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.