Ora­kel glem­mer fak­ta

BT - - DEBAT - ØKO­NO­MI Fre­de­riks­værk

Jo­hn Gud­mand­sen

De li­be­ra­les ora­kel Le­ne Trel­de gi­ver igen et for­kert bil­le­de af vir­ke­lig­he­dens ver­den, men det er vi an­dre ef­ter­hån­den vant til. Hun på­står igen i BT, at det he­le ser ud ad hel­ve­de til, mens det er på­vist, at det ser an­der­le­des ud i vir­ke­lig­he­den.

Nu kan fak­ta ik­ke un­der­vur­de­res, men det prø­ver Le­ne Trel­de gang på gang at gø­re i li­be­ra­lis­mens ånd. Det er på­vist, at der er frem­gang i vo­res øko­no­mi, le­dig­he­den fal­der, og der er gen­nem­ført re­for­mer til gavn for især dem med min­dre ind­kom­ster.

Vi er man­ge, der fryg­ter, hvis Lars Løk­ke kom­mer til mag­ten igen og øde­læg­ger de frem­skridt, vi har få­et gen­nem den­ne re­ge­rings­pe­ri­o­de. Der er kun et al­ter­na­tiv, stem på rød blok ved næ­ste valg, så vi kan fort­sæt­te frem­gan­gen for al­le i det­te land. Vi kan ik­ke le­ve med en stats­mi­ni­ster, der ik­ke en­gang har styr på sin egen øko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.