BØR­NE­FA­MI­LI­ER

Ny un­der­sø­gel­se vi­ser, at for­æl­dre bru­ger min­dre tid sam­men med de­res børn, men iføl­ge RUC- for­sker er det ik­ke det, de øn­sker

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

HVER­DAG

Bør­ne­fa­mi­li­er har æn­dret sig gen­nem ge­ne­ra­tio­ner. En­gang gik mor hjem­me med bør­ne­ne, til de skul­le be­gyn­de i sko­le, men nu skal den mo­der­ne fa­mi­lie ba­lan­ce­re fa­mi­lie- og ar­bejds­liv på sam­me tid.

En­gang var samvær at gå med mor el­ler far i mar­ken og kla­re dag­li­ge gø­re­mål, og i dag er for­æl­dre­ne må­ske ramt af et stør­re forventningspres for at fin­de på spæn­den­de ak­ti­vi­te­ter

Før i ti­den var der en klar ar­bejds­for­de­ling i hånd­te­ring af fa­mi­li­ens børn, men den er på man­ge må­der ble­vet op­løst el­ler har for­an­dret sig be­ty­de­ligt de sid­ste 30- 40 år. Især for­di fædre­ne ta­ger langt stør­re del i plig­ter­ne med bør­ne­ne.

En un­der­sø­gel­se fra Psy­ki­a­tri­fon­den vi­ser nem­lig, at ’ kun’ 51 pct. har dag­li­ge ak­ti­vi­te­ter sam­men med bar­net, og sam­ti­dig me­ner 34 pct., at det er svært at fin­de tid til samvær. 1.400 for­æl­dre til hjem­me­bo­en­de børn har med­vir­ket i un­der­sø­gel­sen i pe­ri­o­den de­cem­ber 2014 til ja­nu­ar 2015.

Steen Baa­gøe Nielsen er lek­tor og cen­ter­le­der på Cen­ter for Vel­færd, Pro­fes­sion og Hver­dags­liv på RUC, og han er ik­ke i tvivl om, at for­æl­dre­ne øn­sker at bru­ge tid med de­res børn.

» Der har væ­ret en ge­ne­rel op­skriv­ning af be­tyd­nin­gen af børn i fa­mi­li­er­ne og re­la­tio­ner­ne. Det er en ten­dens, der er ble­vet styr­ket de sid­ste 20- 30 år. Børn pri­o­ri­te­res langt hø­je­re og har en cen­tral po­si­tion i for­stå­el­sen af, hvad en fa­mi­lie er for en stør­rel­se. Det hand­ler me­get om børn i dag, « si­ger han.

Man kan så spør­ge sig selv, hvor­for Psy­ki­a­tri­fon­dens nye un­der­sø­gel­se vi­ser, at for­æl­dre ik­ke bru­ger tid med de­res børn hver dag, hvis bør­ne­ne op­pri­o­ri­te­res i fa­mi­li­en.

» Jeg tror, vo­res krav og for­vent­ning til, hvad ti­den med bør­ne­ne skal bru­ges til, er vok­set be­ty­de­ligt. For­æl­dre op­le­ver, at de er spændt ud mel­lem et ar­bejds­liv og et fa­mi­li­e­liv – og det gæl­der og­så i sti­gen­de grad mænd, « si­ger Steen Baa­gøe Nielsen og po­in­te­r­er, at der er be­hov for in­sti­tu­tio­ner, der imø­de­kom­mer fa­mi­li­ens be­hov.

For kva­li­tet i in­sti­tu­tio­ner­ne kan

SØN­DAG 12. APRIL 2015

.

Bør­ne­fa­mi­li­er bli­ver sat vold­somt un­der pres i dis­se år. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.