R UN­DER PRES Far i 00er­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Sø­ren Bid­strup

SØN­DAG 12. APRIL 2015

ra­diovært, far til fi­re børn mel­lem ni og 24 år Jeg og min ko­ne, som og­så er selv­stæn­dig, pri­o­ri­te­rer al­tid at væ­re hjem­me, når bør­ne­ne kom­mer hjem fra sko­le, at gå med dem til fod­bold og an­dre ak­ti­vi­te­ter. Jeg har op­da­get, at børn ut­ro­ligt hur­tigt vok­ser op og bli­ver min­dre in­ter­es­se­re­de i vo­res til­ste­de­væ­rel­se. Så vi har pri­o­ri­te­ret at væ­re sam­men med dem, mens de sta­dig vil. Det er fuld­stæn­dig gro­tesk, at vel­løn­ne­de og ve­lud­dan­ne­de mænd med tjek på til­væ­rel­sen våg­ner op, når de­res børn er 13- 14- 15 år, og vil kon­sta­te­re: ’ Hold nu kæft, jeg var ik­ke med til fod­bold og af­dans­nings­bal.’ Jeg har prø­vet at gå glip af en af mi­ne søn­ners før­ste sko­le­dag på grund af et el­ler an­det lat­ter­ligt mø­de, som et se­kund ef­ter ik­ke be­ty­der no­get som helst i for­hold til en før­ste sko­le­dag. Det er den mest sinds­sy­ge pri­o­ri­te­ring, og der er no way, at jeg kun­ne fin­de på at pri­o­ri­te­re på sam­me må­de nu om stun­der.

Dan Ra­chlin,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.