Mor i 80er­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

san­ge­r­in­de, mor til An­net­te Heick ( f. 1971) Un­ge men­ne­sker har travlt med alt mu­ligt an­det end de­res børn - i for­hold til hvad jeg selv hav­de, da jeg var ung med barn. An­net­te har for­talt mig, at hun har sat al­ler­mest pris på, at vi sat­te os og sy­e­de duk­ke­tøj sam­men. Og vi læ­ste mas­ser af hi­sto­ri­er. Der er man­ge ting at la­ve, som ik­ke ko­ster an­det end tid. For­æl­dre ren­der til alt mu­ligt og skal ha­ve ven­ner på be­søg i we­e­ken­den, og der er al­drig den der ro på, hvor man sæt­ter sig ned og byg­ger Le­go el­ler ta­ger en tur til stran­den. I dag er det me­get nem­me­re at si­ge: ’ Okay, så går vi ud og kø­ber nog­le ting, bør­ne­ne kan le­ge med’. Man kø­ber ting, som er li­ge­gyl­di­ge - i ste­det for at spil­le et spil med dem og snak­ke med dem. Det er langt vig­ti­ge­re. Det er så en­somt med al den elek­tro­nik. Det er nemt at over­la­de dem til ipads og Play­sta­tion, så er de pa­ci­fi­ce­re­de og ro­li­ge. Men de le­ver i en helt an­den ver­den. De skal ha­ve hyg­ge­ti­mer med hjem­me­fra og ta­le om nog­le fæl­les ting. El­lers bli­ver de ik­ke he­le men­ne­sker.

Hil­da Heick,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.