Far i 70er­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bax Lind­hardt

er­hvervs­mand, far til Martin og Ma­lou Aamund ( f. 1969)

Da mi­ne børn var små, tog jeg den be­slut­ning, at jeg ik­ke – som man­ge an­dre – vil­le sid­de og hæn­ge på kon­to­ret til sent om af­te­nen. Så jeg del­te min ar­bejds­dag op. Jeg var hjem­me kl. 17, løb en tur og tog et bru­se­bad, og så var jeg me­get in­ten­sivt sam­men med mi­ne børn, la­ve­de mad til dem, spi­ste med dem, le­ge­de med dem, læ­ste hi­sto­ri­er. Så blev de lagt i seng i ni- ti­den, hvor jeg så kun­ne ar­bej­de vi­de­re et par ti­mer. Det fun­ge­re­de rig­tig godt, og jeg tror, at beg­ge mi­ne børn vil si­ge, at de har haft en op­mærk­som og nær­væ­ren­de far. Fra de er 0 til de er 12- 13 år, der er det klart for­æl­dre­nes an­svar, at fa­mi­li­en hæn­ger sam­men, men der er og­så børn, der har et stort og blom­stren­de so­ci­alt liv, som de er gla­de for. De sav­ner må­ske ik­ke et dag­ligt nær­vær med far og mor. Så det er ik­ke kun for­æl­dre­ge­ne­ra­tio­nen, der for­an­drer sig. Det skal man væ­re op­mærk­som på.

As­ger Aamund,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.