Mor i 90er­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen

Per­nil­le Aa­lund,

che­fre­dak­tør og for­fat­ter, mor til tre børn født i 1984, 1986 og 2000

Jeg har ar­bej­det me­get, men jeg har al­tid væ­ret me­get hård på vær­di­er. Mad­lav­ning, god­nat­hi­sto­ri­er og så vi­de­re har væ­ret vig­tigt at gi­ve vi­de­re til mi­ne børn. Og hvis lo­kum­met har brændt for mi­ne børn, så har jeg sat alt an­det på stand­by. Tra­di­tio­ner, va­ner og vær­di­er er me­get vig­ti­ge end ti­me­tal­let. Jeg har f. eks. en af­ta­le med min dat­ter om, at hvis hun har brug for mig, så får hun mig 100 pct. Så jeg sy­nes, at jeg har ba­lan­ce­ret det rig­tig fint. Da jeg blev født, hav­de mødre tre ugers bar­sel. Vi blev af­le­ve­ret i in­sti­tu­tion kl. syv om mor­ge­nen og blev hen­tet kl. seks om af­te­nen, og vi gik i bør­ne­ha­ve om lør­da­gen, hvor vo­res for­æl­dre ar­bej­de­de. Så i det per­spek­tiv har vi en lidt for­kælet op­fat­tel­se af, hvor­dan vi skal pas­se vo­res børn. Og det bør al­tid hand­le om kva­li­tet frem for kvan­ti­tet. Hvis for­æl­dre er sam­men med de­res børn, men har fo­kus på ipa­den i ste­det for de­res børn, så er det jo ik­ke kva­li­tet­s­tid. At man ta­ger te­le­fo­nen, når bør­ne­ne rin­ger, at man snak­ker med dem, når de har brug for det. Det er vig­ti­ge­re end an­tal­let af ti­mer, man til­brin­ger sam­men med dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.