Fle­re flygt­nin­ge til kom­mu­ner­ne i 2016

BT - - NYHEDER - Eri­tre­a­ne­re fra dan­ske asyl­cen­tre, un­der en de­mon­stra­tion. Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

FLYGT­NIN­GE

Lan­dets kom­mu­ner kan og­så i 2016 indstil­le sig på at mod­ta­ge et stort an­tal flygt­nin­ge, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Det er Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, som net­op har meldt det så­kald­te landstal ud for næ­ste år, og på trods af at an­tal­let af asylan­sø­ge­re er fal­det de se­ne­ste må­ne­der, skal kom­mu­ner­ne for­be­re­de sig på at mod­ta­ge i alt 12.000 flygt­nin­ge i 2016, hvil­ket er sam­me an­tal som i år.

Sty­rel­sen un­der­stre­ger dog iføl­ge Jyl­lands- Po­sten, at der er ta­le om en » me­ka­nisk frem­skriv­ning « af landstal­let for 2015, og at et me­re præ­cist landstal mel­des ud sidst på året. Al­li­ge­vel kan re­gio­ner og kom­mu­ner på bag­grund af det fo­re­lø­big landstal be­gyn­de at for­hand­le om den ind­byr­des for­de­ling.

Det er Ud­læn­din­ge­sty­rel­sens for­de­lings­nøg­le, der kom­mer til at af­gø­re, hvor flygt­nin­ge­ne skal ta­ge bo, og fle­re kom­mu­ner har blandt an­det kri­ti­se­ret, at Kø­ben­havn i år ik­ke skal mod­ta­ge flygt­nin­ge. Aar­hus- borg­me­ster Jacob Bunds­gaard ( S), me­ner, at for­de­lings­sy­ste­met er for­æl­det og skal æn­dres, in­den at kom­mu­ner­ne og sty­rel­sen går i gang med at fordele de tu­sind­vis af flygt­nin­ge for 2016.

» Mo­del­len er uret­fær­dig, blandt an­det for­di den ik­ke ta­ger høj­de for den in­te­gra­tions­op­ga­ve, som kom­mu­ner­ne har. Der er him­mel­vid for­skel på at la­ve in­te­gra­tions­for­løb for en højtud­dan­net paki­sta­ner, der er må­l­ret­tet re­k­rut­te­ret til en virk­som­hed i Hel­lerup, og for en anal­fa­be­tisk fa­mi­lie fra So­ma­lia, « si­ger Jacob Bunds­gaard til Jyl­lands- Po­sten og støt­tes af blandt an­dre Oden­se Kom­mu­ne.

So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) me­ner, at for­de­lings­mo­del­len er fair, men han med­gi­ver, at man skal bli­ve bed­re til at mat­che flygt­nin­ge­nes kom­pe­ten­cer med de mu­lig­he­der, der er i kom­mu­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.