Thu­le­sen: Thor­ning skal ryd­de op i Dong- sag

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF). Thomas Nør­gaard Andersen og Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Keld Navn­toft

OP­RYD­NING

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) skal gå ind i sa­gen om et til­sy­ne­la­den­de hem­me­lig­holdt no­tat om sal­get af Dong.

Det me­ner Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, ef­ter Po­li­ti­ken lør­dag skri­ver, at et hidtil ukendt no­tat fra kam­me­rad­vo­ka­ten ik­ke blev frem­lagt for Fi­nans­ud­val­get for­ud for re­ge­rin­gens om­strid­te salg af ak­tier i Dong sid­ste år.

’ Re­ge­rin­gen

til­ba­ge­holdt af­gø­ren­de op­lys­nin­ger for Fol­ke­tin­get, da man solg­te del af Dong til Gold­man Sa­chs. Det er fuld­stæn­dig uhørt. Nu må det væ­re stats­mi­ni­ste­rens pligt at sør­ge for, at al­le for­hold stil­les til rå­dig­hed, så vi kan vur­de­re en­kelt­he­der­ne ved det skan­da­lø­se salg,’ si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i en skrift­lig kom­men­tar.

Det frem­går af det hidtil hem­me­lig­hold­te no­tat, at Fi­nans­ud­val­get hav­de pligt til at brem­se sal­get af Dong- ak­tier­ne, hvis der blev gi­vet et hø­je­re bud end de 11 mil­li­ar­der, de blev solgt for. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) næg­te­de dog at for­tæl­le, hvil­ke an­dre bud der var gi­vet, og no­ta­tet blev an­gi­ve­ligt al­drig frem­lagt for Fi­nans­ud­val­get. Det af­slø­res i en ny bog, ’ Det bed­ste bud’, skre­vet af Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.