Nye spor i Pal­me- mord

Opkla­rin­gen af mor­det på den sven­ske stats­mi­ni­ster Olof Pal­me cen­tre­rer sig igen om det så­kald­te PKK- spor, skri­ver Af­ton­bla­det. Nye op­lys­nin­ger gør spo­re­ne in­ter­es­san­te

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SVE­RI­GE

Svensk po­li­ti for­sø­ger sta­dig at ud­re­de en mu­lig sam­men­svær­gel­se bag det uopkla­re­de mord på den da­væ­ren­de sven­ske stats­mi­ni­ster Olof Pal­me, skri­ver Af­ton­bla­det.

Iføl­ge me­di­et er det de så­kald­te PKK- spor og Syd­afri­ka- spor, der op­ta­ger Pal­me­grup­pen, der er den en­hed un­der po­li­ti­et, der ef­ter­for­sker dra­bet.

» Der duk­ker nye op­lys­nin­ger op, der gør, at vi in­ter­es­se­rer os for for­skel­li­ge spor, « si­ger le­der af grup­pen, Hans Melander til Af­ton­bla­det.

Mor­det på Olof Pal­me fandt sted i fe­bru­ar 1986, ef­ter stats­mi­ni­ste­ren med sin ko­ne, Lis­bet Pal­me, hav­de væ­ret i bi­o­gra­fen i Sto­ck­holm. På vej­en hjem blev Olof Pal­me skudt og dræbt. ri­er duk­ket op. Det PKK- spor, som Svensk Po­li­ti an­gi­ve­ligt føl­ger, hand­ler om, at den kur­di­ske grup­pe fik stem­pel som ter­r­or­grup­pe af Pal­mes re­ge­ring. Dra­bet skul­le væ­re en hævn her­for.

Det an­det spor, der igen næv­nes, er det så­kald­te Syd­afri­ka- spor, der iføl­ge Af­ton­bla­det pe­ger på en spion, der skul­le ha­ve or­ga­ni­se­ret dra­bet. Det kob­les til de bi­drag, der blev gi­vet fra svensk si­de til op­po­si­tio­nen un­der apart­heid- sty­ret.

Hans Melander øn­sker ik­ke at kom­me nær­me­re ind på, hvad der kon­kret ind­går i de nye in­for­ma­tio­ner, der er duk­ket op. Han be­kræf­ter dog over for Af­ton­bla­det, at PKK- spo­ret un­der­sø­ges.

Be­tjen­te ken­der ik­ke Pal­me

Idet dra­bet ef­ter­hån­den lig­ger et godt styk­ke tid til­ba­ge i hi­sto­ri­en, svin­der be­vidst­he­den og­så ind hos nye po­li­ti­folk, for­tæl­ler Pal­me- grup­pen, der hæf­ter sig ved, at der er fle­re un­ge be­tjen­te, hvis ryg­marvs­re­fleks ik­ke re­a­ge­rer, hvis de skul­le kom­me i kon­takt med en Magnum­re­vol­ver af sam­me ty­pe, som den Pal­me blev dræbt med.

» Fak­tum er, at jeg mø­der man­ge nye kol­le­ga­er og po­li­ti­a­spiran­ter, som ik­ke ved, hvem Pal­me var. For dem, som sta­dig ar­bej­der med dra­bet, er det vig­tigt at for­mid­le vi­den vi­de­re, « si­ger Len­nart Gust­af­sson iføl­ge Po­li­s­tid­nin­gen. Han er den po­li­ti­in­spek­tør, der har sid­det længst tid i Pal­me- grup­pen, han ind­t­rå­d­te i ud­red­nin­gen af dra­bet, umid­del­bart ef­ter det fandt sted.

Iføl­ge Po­li­s­tid­nin­gen er fem be­tjen­te fast be­skæf­ti­get med opkla­rin­gen af Pal­me­mor­det.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Sve­ri­ges tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Olof Pal­me ( ind­sat fo­to) blev skudt og dræbt i det cen­tra­le Sto­ck­holm 28. fe­bru­ar 1986, da har var på vej hjem fra bi­o­gra­fen med sin ko­ne. Fo­to: EPA/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.