Hi­sto­risk hånd­tryk

BT - - NYHEDER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PA­NA­MA

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, og den cu­ban­ske præ­si­dent, Raúl Ca­stro, gav fre­dag hin­an­den et hånd­tryk ved et top­mø­de i Pa­na­ma.

Hånd­tryk­ket er en sym­bolsk ge­stus, som vi­ser, at Cuba og USA er ved at genop­ret­te en diplo­ma­tisk for­bin­del­se ef­ter at ha­ve væ­ret fjen­der si- den Den Kol­de Krig. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Et pres­se­bil­le­de vi­ser Oba­ma og Ca­stro, beg­ge iført mør­ke jak­ke­sæt, mens de i en min­dre grup­pe af an­dre in­vi­te­re­de le­de­re ud­veks­ler ord med hin­an­den. En em­beds­mand fra Det Hvi­de Hus be­kræf­ter, at de to præ­si­den­ter gav hin­an­den hån­den og kort tal­te sam­men.

» Det var ufor­melt, og der var ik­ke en ind­holds­mæs­sig sam­ta­le mel­lem de to le­de­re, « sag­de em­beds­man­den iføl­ge Reu­ters.

Det for­ven­tes, at de to præ­si­den­ter al­le­re­de lør­dag mø­des igen for at ta­le om de­res be­stræ­bel­ser for at genop­ret­te et diplo­ma­tisk for­hold, øget han­del og mu­lig­he­den for at rej­se mel­lem de to lan­de.

Cuba er på USAs ter­r­or­li­ste, men me­get ty­der på, at Ba­ra­ck Oba­ma er tæt på at fjer­ne lan­det fra li­sten, som det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um tors­dag rå­de­de præ­si­den­ten til i en of­fi­ci­el an­be­fa­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.