Dår­li­ge ka­rak­te

Dan­sker­ne ran­ge­rer Hel­le Thor­ning- Sch­midt langt ne­de ad li­sten, når de skal vur­de­re hen­des ev­ner som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

10 ÅRS JU­BILÆUM

Kun hver fjer­de dan­sker tror, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt er stats­mi­ni­ster ef­ter næ­ste valg.

Så ned­slå­en­de er dan­sker­nes be­døm­mel­se af kvin­den i spid­sen for Dan­mark, sam­ti­dig med at hun run­der et skar­pt hjør­ne – 10 år som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Det vi­ser en me­nings­må­ling, TNS Gallup har la­vet for BT i for­bin­del­se med ju­bilæ­et.

Det er nu 10 år si­den, hun knej­se­de med nak­ken i Ve­ga og sag­de de be­røm­te ord: ’ Jeg kan slå Anders Fogh.’

Det kun­ne hun ik­ke, men hun blev al­li­ge­vel stats­mi­ni­ster seks år se­ne­re, selv­om hun er gå­et til­ba­ge ved al­le ot­te valg, hun har stå­et i spid­sen for – fol­ke­tings­valg, kom­mu­nalvalg og valg til EU- Par­la­men­tet

Hun har væ­ret igen­nem en skat­tesag, per­son­li­ge ryg­ter om sin mand, og en pe­ri­o­de, hvor hen­des egen fol­ke­tings­grup­pe hå­be­de, hun kun­ne bli­ve af­sat til et topjob i Bruxelles.

Al­li­ge­vel står hun op end­nu, ser ud til at væ­re fit for fight og har ka­stet sig per­son­ligt ind i en blo­dig kamp for at vin­de det næ­ste fol­ke­tings­valg, der ef­ter­hån­den teg­ner til at bli­ve det mest spæn­den­de valg si­den 1998, hvor un­der­tip­pe­de Poul Nyrup Ras­mus­sen trod­se­de me­nings­må­lin­ger­ne og slog Uf­fe El­le­mann- Jensen på de yder­ste mar­gi­na­ler. Kan det ske igen? Må­ske, men det er alt­så kun 24 pct. af dan­sker­ne, der tror, hun kan vin­de. Blandt So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes eg­ne væl­ge­re tror 62 pct. på det, og blandt rød bloks væl­ge­re tror un­der halv­de­len – 47 pct. – at hun kan vin­de.

Det er ik­ke im­po­ne­ren­de, og det er hen­des ’ ka­rak­ter­gen­nem­snit’ hel­ler ik­ke. På en ska­la fra 1- 5, hvor fem er bedst, får hun ka­rak­te­ren 3,1 for si­ne 10 år som par­ti­le­der. For sin tid som stats­mi­ni­ster får hun ka­rak­te­ren 2,9. Og blandt de se­ne­ste seks Sfor­mænd reg­nes hun for den næstsva­ge­ste, vi­ser Gallup- må­lin­gen.

Svær po­si­tion

Den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor på dag­bla­det In­for­ma­tion og Ra­dio 24Syv, Lars Tri­er Mo­gen­sen, me­ner, at so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­de­re næ­sten al­tid er upo­pu­læ­re, mens de er for­mænd – men og­så at Hel­le Thor­ning- Sch­midt har svig­tet si­ne væl­ge­re.

» So­ci­al­de­mo­kra­ter me­ner jo selv, at de­res for­mænd er ud­sat for et helt uri­me­ligt pres, mens de er for­mænd, og at de ef­ter­føl­gen­de op­når ac­cept og sta­tus. No­get ty­der på, at de vok­ser sig stør­re i erin­drin­gen. Det er svært at fin­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­de­re, der har væ­ret po­pu­læ­re og skabt be­gej­string, mens de var for- mænd. Og bå­de Nyrup og Thor­ning har jo ført en re­form­po­li­tik, som folk ik­ke hav­de for­ven­tet. De før­ste dra­sti­ske for­an­drin­ger af dag­pen­ge­ne blev og­så la­vet af Nyrup. Bå­de Nyrup og Thor­ning er og­så ble­vet pres­set af De Ra­di­ka­le til at fø­re min­dre rød po­li­tik, end de må­ske egent­lig hav­de tænkt sig, « si­ger han.

Bed­re stats­mi­ni­ster

Var han selv ble­vet spurgt i Gal­lup­må­lin­gen, vil­le han dog i mod­sæt­ning til de ads­purg­te ha­ve gi­vet Thor­ning en hø­je­re ka­rak­ter som stats­mi­ni­ster end som par­ti­for­mand.

» Hun har har gjort det bed­re som stats­mi­ni­ster end som S- for­mand. egen hver­dag, så frem­gan­gen bli­ver ab­strakt for dem.

» Hel­le Thor­ning- Sch­midt har ik­ke stå­et nok op mod De Ra­di­ka­le. Hun har la­det Mar­gret­he Ves­ta­ger be­stem­me for me­get, hvil­ket har væ­ret en syn­lig yd­my­gel­se. Men hen­des sto­re svigt som for­mand er, at hun ik­ke har mag­tet at for­mu­le­re en klar so­ci­al­de­mo­kra­tisk dags­or­den og et klart al­ter­na­tiv til de bor­ger­li­ge pla­ner om la­ve­re skat­ter og over­før­sels­ind­kom­ster. «

» Men hun har vist en slidstyr­ke som po­li­ti­ker, som er no­get sær­ligt. Hun har haft vil­jestyr­ke som få. Hun har ik­ke få­et me­get ud af at væ­re den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster her­hjem­me. Hun er po­pu­lær og re-

SØN­DAG 12. APRIL 2015

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.