’’

BT - - NYHEDER - Lars Tri­er Mo­gen­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor

Det er svært at fin­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­de­re, der har væ­ret po­pu­læ­re og skabt be­gej­string, mens de var for­mænd

Hun har for­må­et at re­a­li­se­re et sam­ar­bej­de hen over mid­ten, selv om hun har haft En­heds­li­sten som par­la­men­ta­risk grund­lag. De fle­ste sto­re af­ta­ler er jo la­vet bl. a. med Ven­stre. Ven­stre er jo egent­lig hel­ler ik­ke sær­ligt ue­ni­ge i re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske po­li­tik. Og det er jo stats­mand­skunst at strik­ke bre­de for­lig sam­men. «

» Thor­ning og Cory­don vil ger­ne gi­ve ind­tryk af, at de er de voks­ne og for­nuf­ti­ge. Og de vil ger­ne gen­væl­ges på, at de­res po­li­tik har vir­ket. Men det er et pro­blem for dem, at man­ge dan­ske­re ik­ke kan mær­ke frem­gan­gen sær­ligt me­get i de­res spek­te­ret på den uden­rigs­po­li­ti­ske sce­ne. Men det er en uden­land­sk va­lu­ta, hun ik­ke rig­tigt har kun­net veks­le til dan­ske pen­ge, « si­ger Lars Tri­er Mo­gen­sen.

Sej da­me

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro me­ner, at Thor­ning vil få stør­re an­er­ken­del­se i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, end hun gør i den­ne Gallup- må­ling.

» Hun har fortjent at lig­ge pæ­ne­re. Men det er jo ik­ke mær­ke­ligt, at det gi­ver nog­le skram­mer, når man skal le­de Da­mark gen­nem en kri­se­tid, og at nog­le sy­nes, det er svært og hårdt. Men jeg op­le­ver og­så, at der er en sti­gen­de an­er­ken­del­se af de re­sul­ta­ter, vi har op­nå­et, for­di vi har en le­der, der hol­der ho­ve­d­et koldt, og som tør ta­ge upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger, « si­ger hun.

» Hel­le har væ­ret stats­mi­ni­ster for he­le lan­det og ta­get an­sva­ret for at ryd­de op ef­ter en bor­ger­lig re­ge­ring, så vi kan træk­ke vej­ret og ræk­ke ud ef­ter frem­ti­den. Kri­sen ram­te et Dan­mark, som de bor­ger­li­ge ik­ke hav­de pol­stret or­dent­ligt, og der­for ram­te kri­sen os hår­de­re end an­dre lan­de. «

» Jeg sy­nes, Hel­le er van­vit­tigt sej. Jeg kan ik­ke kom­me i tan­ke om ret man­ge men­ne­sker, der er så se­je. Og jeg tror og­så, det er det, dan­sker­ne kvit­te­rer for i de se­ne­ste må­lin­ger, hvor vi går frem. Jeg har selv den al­ler­stør­ste respekt for hen­de, og jeg me­ner, hun sag­tens kan må­le sig med an­dre for­mænd, vi har haft – bå­de Jens Ot­to Krag, An­ker Jør­gen­sen og Poul Nyrup, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro. En un

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.