Erer til Thor­ning

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 12. APRIL 2015 er støt­ten til Mette Fre­de­rik­sen end­nu stør­re. Her me­ner 44 pct., at hun er den bed­ste af­lø­ser.

I Gallup- må­lin­gen har de ads­purg­te pe­get på fi­re an­dre mu­li­ge af­lø­se­re, og de fal­der me­get dår­li­ge­re ud.

Næ­ste bud er fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, som har op­bak­ning fra 10 pct. af dan­sker­ne som af­lø­ser for Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Er­hvervs­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen og for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men er der 5 pct., der pe­ger på, mens kun 3 pct. fo­re­træk­ker sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup.

Da Thor­ning vandt val­get i 2011, vur­de­re­de man­ge, at kron­prin­ser­ne i par­ti­et var Ni­co­lai Wam­men og Ni­ck Hæk­kerup, hvor Wam­men men­tes at re­præ­sen­te­re en form for ven­stre­fløj og Hæk­kerup høj­re­fløj­en. De to var den­gang og­så beg­ge næst­for­mænd i par­ti­et, hvil­ket dog ik­ke har sam­me sta­tus som i Ven­stre, hvor næst­for­man­den er of­fi­ci­el kron­prins. Si­den er der sket me­get, og for­skel­li­ge al­li­an­cer er op­stå­et og har lidt ski­b­brud på kryds og tværs.

Mette Fre­de­rik­sen vi­ste sig hur­tigt at ha­ve me­get stør­re gen­nem­slags­kraft og ka­ris­ma and for­ven­tet. Kon­ge­ma­ge­ren Hen­rik Sass Lar­sen røg ud på et si­despor, og blev over­ha­let af Bjar­ne Cory­don. Men Sass har si­den kæm­pet sig til­ba­ge til po­si­tio­nen som par­tiets grå emi­nen­ce, og alt ty­der på, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes frem­tid ef­ter Thor­ning vil bli­ve til­ret­telagt i en al­li­an­ce mel­lem Mette Fre­de­rik­sen og Hen­rik Sass Lar­sen.

Al­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.