THOR­NING FORUDS

Helt fra be­gyn­del­sen hav­de SF pro­ble­mer med at sid­de i re­ge­ring, si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

JU­BILÆUM

Det kun­ne næ­sten kun gå galt. Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt for­ud­så tid­ligt, at det ik­ke blev nemt at ha­ve SF med i re­ge­rin­gen. De før­ste tegn så hun al­le­re­de, da re­ge­rings­grund­la­get skul­le for­hand­les på plads i ’ Tår­net’.

» Helt fra star­ten hav­de SF pro­ble­mer, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt i dag om sam­ar­bej­det, der blev op­løst, da SFer­ne un­der stor dra­ma­tik for­lod re­ge­rin­gen i ja­nu­ar 2014.

BT mø­der Thor­ning i stats­mi­ni­ster­bo­li­gen Ma­ri­en­borg, nord for Kø­ben­havn, til et in­ter­view om sej­re og ne­der­lag og om nu­ti­dens ben­hår­de krav til top­po­li­ti­ke­re. I dag er det 10 år si­den, at Thor­ning blev valgt til for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Valgt af par­tiets med­lem­mer i et kamp­valg mod Frank Jensen. 10 år er der gå­et, si­den hun i en brand­ta­le er­klæ­re­de, at hun kun­ne ’ slå Anders Fogh’. Det kom som be­kendt al­drig til at ske. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne måt­te ven­te til 2011, før Thor­ning brag­te sit par­ti til­ba­ge til re­ge­rings­mag­ten. ’ Vi gjor­de det,’ kon­sta­te­re­de hun ved den lej­lig­hed over for si­ne jub­len­de par­ti­fæl­ler. Men for­u­de ven­te­de sto­re pro­ble­mer for den nye re­ge­ring.

Tæt par­løb

Thor­nings tæt­te par­løb med den da­væ­ren­de SF- for­mand Vil­ly Søvn­dal ba­ne­de hen­des vej til stats­mi­ni­ster­po­sten. For So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var det en na­tur­lig ting at gå ef­ter re­ge­rings­mag­ten og at på­ta­ge sig an­sva­ret, mens det for SFer­ne var nyt og in­di­mel­lem me­get svært.

» Jeg var egent­lig rig­tig glad for det sam­ar­bej­de, der va­re­de i fem år, og hvor SF var med til at ta­ge an­svar - og­så for de ting vi gen­nem­før­te, da vi kom i re­ge­ring, « si­ger Thor­ning.

Holdt ik­ke

Men sam­ar­bej­det holdt jo ik­ke?

» Jeg tal­te rig­tig me­get med Vil­ly. De var pa­ra­te til det her

SØN­DAG 12. APRIL 2015

» Ja, det var det. Vi del­te ri­si­ko­en med Gold­man Sa­chs, da ak­tie­kur­sen faldt. Vi gjor­de det helt rig­ti­ge. Den var den rig­ti­ge pris, og SF syn­tes jo og­så, at det var rig­tigt, ind­til de ik­ke syn­tes det læn­ge­re. Man skal hu­ske, at Hol­ger K. Nielsen og An­net­te Vil­helm­sen var med til at træf­fe be­slut­nin­gen, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren.

Kun­ne ik­ke gø­re no­get

Gjor­de du no­get for at hol­de på SFer­ne?

» Det kun­ne jeg ik­ke nå i den kor­te tid, der gik. Jeg tror, be­slut­nin­gen var truf­fet og ik­ke stod til at æn­dre. Det gik me­get hur­tigt, « si­ger Thor­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.